Vlaamse Geschiedkundige Kring-

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the Register link to proceed.


07/05: Algemene Ledenvergadering

Jens.
Gebruikersavatar
Prosenior
Berichten: 5724
Lid geworden op: 10 Okt 2010, 12:49
Locatie: Gent
Contact:

07/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Jens. » 15 Apr 2013, 16:03

Afbeelding

Beste Leden,

Naar goede gewoonte organiseert de VGK ook dit jaar een ALV dat zal doorgaan op 7 mei in vergaderlokaal 1 in de kelder.
Elk (gevolmachtigd) lid mag een stem uitbrengen op voorstellen tot statutenwijziging of zelf een wijziging voorstellen.
Indien je een voorstel wil indienen kan dat in dit topic (layout: oud artikel in quote en voorstel tot wijziging in quote + eventueel een motivatie) of dmv een mailtje naar praeses@vgkgent.be.

Alle voorstellen worden in deze post aangevuld.

De huidige statuten vind je HIER.

Algemene voorstellen:
praeses / praesidium
wordt
preses / presidium


Specifieke voorstellen:
Artikel 3
Art. 3
De VGK verplicht zich ertoe de studenten te verenigen in vriendschap en verdraagzaamheid, en heeft aandacht voor de verschillende aspecten van het studentenleven. De Kring stelt zich tot doel de samenwerking tussen het academische personeel, het administratief en technisch personeel en de studenten te bevorderen. Dit door het organiseren van feestelijkheden, cultuuruitstappen, sportactiviteiten en historisch-maatschappelijke voordrachten en/of debatten. De VGK organiseert activiteiten van algemeen nut zoals daar zijn: in samenwerking met de universiteit de abituriëntendag en het onthaal van de eerste bachelorstudenten bij de opening van het academisch jaar. De VGK richt in haar secretariaat permanenties in en staat studenten bij waar mogelijk.


wordt

Art. 3
De VGK verplicht zich ertoe de studenten te verenigen in vriendschap, verdraagzaamheid en met respect voor de medestudent. De Kring heeft aandacht voor de verschillende aspecten van het studentenleven en stelt zich tot doel de samenwerking tussen het academische personeel, het administratief en technisch personeel en de studenten te bevorderen. Dit door het organiseren van feestelijkheden, cultuuruitstappen, sportactiviteiten en historisch-maatschappelijke voordrachten en/of debatten. De VGK organiseert activiteiten van algemeen nut zoals daar zijn: in samenwerking met de universiteit de abituriëntendag en het onthaal van de eerste bachelorstudenten bij de opening van het academisch jaar. De VGK richt in haar secretariaat permanenties in en staat studenten bij waar mogelijk.


Motivatie: Zoals reeds gezegd, het doopstatuut (artikel 13) draait om meer dan enkel het doopgebeuren en het zou jammer zijn moest dit verdwijnen met de schrapping van dit artikel. Daarom wordt artikel 3 geherformuleerd in die mate dat de VGK zich ertoe verplicht dit principe nog steeds hoog in het vaandel te dragen en in het achterhoofd te houden bij de organisatie van alle activiteiten. Beide artikels worden misschien best tezamen bediscussieerd op het ALV.


Artikel 5
Voorstel mbt art. 5:
Art. 5 bis d. Penningmeester: de penningmeester maakt tegen elke vergadering een rerum status van de financiële situatie van de Kring op. De leden van het dagelijks bestuur nemen daarvan akte. Verder houdt de penningmeester een boekhouding bij waarin duidelijk de inkomsten en de uitgaven staan vermeld. Van elke uitgave moet een onkostennota, factuur, rekeningen voorgelegd kunnen worden. De penningmeester heeft een volmacht over de rekening(en) en is verantwoordelijk voor de subsidies en de FK-kaarten van de Kring.naar:
Art. 5 bis d. Quaestor: de quaestor maakt tegen elke vergadering een status rerum van de financiële situatie van de Kring op. De leden van het dagelijks bestuur nemen daarvan akte. Verder houdt de quaestor een boekhouding bij waarin duidelijk de inkomsten en de uitgaven staan vermeld. Van elke uitgave moet een onkostennota, factuur, rekeningen voorgelegd kunnen worden. De quaestor heeft een volmacht over de rekening(en) en is verantwoordelijk voor de subsidies en de FK-kaarten van de Kring.Artikel 11
Artikel 11.

Van:
Spoiler:
h. Alle aanwezige leden hebben bij het nemen van besluiten enkelvoudig stemrecht. Indien 
een lid niet aanwezig kan zijn op de ALV kan zijn/haar stem door middel van een geschreven volmacht door een ander lid worden uitgeoefend. Dit kan om het even welk lid zijn. Ieder lid kan slechts één volmacht uitoefenen. Bij elke stemming worden onthoudingen beschouwd als niet uitgebrachte stemmen. Mogelijke wijzigingen van de statuten door (praesidium)leden dienen ten minste 7 dagen voor de ALV aan de secretaris/praeses meegedeeld te worden. De secretaris/praeses verbindt zich ertoe deze voorstellen tot wijziging bekend te maken via de website en het forum.


Naar:
Spoiler:
h. Alle aanwezige leden hebben bij het nemen van besluiten enkelvoudig stemrecht. Indien 
een lid niet aanwezig kan zijn op de ALV kan zijn/haar stem door middel van een geschreven volmacht door een ander lid worden uitgeoefend. Dit kan om het even welk lid zijn. Ieder lid kan slechts één volmacht uitoefenen. Bij elke stemming worden onthoudingen beschouwd als niet uitgebrachte stemmen. Mogelijke wijzigingen van de statuten door (praesidium)leden dienen ten minste 7 dagen voor de ALV aan de secretaris/praeses meegedeeld te worden. De secretaris/praeses verbindt zich ertoe deze voorstellen tot wijziging bekend te maken via de website en het forum, waar nog tot 48u voor aanvang van het ALV voorstellen kunnen worden gewijzigd.


Artikel 12
Van (het oude kiessysteem, don't even bother reading):
Spoiler:
Art. 12: het verkiezingsreglement
§1. Het nieuw praesidium wordt verkozen door middel van algemene verkiezingen waarbij alle kringleden stemgerechtigd zijn. Indien een lid niet aanwezig kan zijn op de verkiezing kan zijn/haar stem door middel van een geschreven volmacht door een ander lid worden uitgeoefend. Ieder lid kan slechts één volmacht uitoefenen. De verkiezing gaat door volgens een systeem van lijststemming indien er slechts één kandidaat-DB is, of een verkiezing van de kandidaat-DB’s en alle kandidaten voor de desbetreffende functie indien er meerdere kandidaat-DB’s zijn. Op de verkiezingsdag kunnen de leden op eenzelfde stemformulier:

1) Indien er slechts één lijst opkomt
a) Voor de lijst stemmen. Indien zij ‘voor’ stemmen brengen de leden automatisch een stem uit voor de gehele lijst uitgezonderd de functies waarvoor er onafhankelijke kandidaturen zijn gesteld. Indien er zich onafhankelijke kandidaten hebben aangeboden voor (een) bepaalde functie(s) kunnen de leden ook voor deze personen een stem uitbrengen. Per functie geldt een vastgelegd aantal uit te brengen stemmen per stemmend lid: dit getal komt overeen met het aantal plaatsen die voor de desbetreffende functie zijn voorzien in het praesidium en wordt bepaald door het kandidaat-DB.
b) Tegen de lijst stemmen. Indien zij ‘tegen’ stemmen wijzen de leden de lijst af.
c) Zich onthouden.

2) Indien er meerdere kandidaat-DB’s zijn
a) Voor een kandidaat-DB stemmen en voor elke andere functie op een onafhankelijke kandidaat stemmen. Per functie geldt een vastgelegd aantal uit te brengen stemmen per stemmend lid: dit getal komt overeen met het aantal plaatsen die voor de desbetreffende functie zijn voorzien in het praesidium en wordt bepaald door het kandidaat-DB. Tevens dienen de leden op elke functie te stemmen.
b) Zich onthouden.


§ 2. Het praesidium legt op de laatste vergadering voor de kerstvakantie de dag vast waarop de verkiezingen voor het volgende praesidium plaatsvinden; deze verkiezingen vinden plaats in de reguliere lesweken na de paasvakantie. Op dit moment wordt ook de kiescommissie gevormd zoals beschreven in § 4.


§ 3. De kiescommissie organiseert de verkiezingen. De kiescommissie organiseert en promoot een infovergadering, minimum twee weken voor de aanvang van de paasvakantie, rond de opvolging van het praesidium, waar de opkomende DB's zich kunnen voorstellen aan geïnteresseerden. De kiescommissie heeft de eindbeslissing bij de interpretatie van het verkiezingsreglement. De neutrale kiescommissie ziet er op toe dat er op de tijdens de verkiezingen geen reclame wordt gemaakt voor of tegen de kandidaat-DB’s of onafhankelijke kandidaten. Wanneer de uitslag bekend is, wordt deze gecommuniceerd naar de leden via de website en het forum. De kiescommissie zorgt ervoor dat de affiches in het VGK-archief terecht komen..


§4. De kiescommissie bestaat uit minstens twee leden, waarvan één tot voorzitter wordt benoemd. Geen enkel lid van de kiescommissie kan opkomen als kandidaat(-DB-lid). Bij eventuele betwistingen van de beslissingen van de kiescommissie, wordt deze uitgebreid met minstens dubbel aantal leden bestaande uit minstens één prosenior uit de laatste vijf jaar, een FK-praesidiumlid, iemand die geen geschiedenis studeert en één van de leden. Deze uitgebreide commissie moet goedgekeurd worden door alle kandidaat-praesides. De kandidaat-praesides kunnen maximaal drie keer een lid van het uitgebreide comité wraken.
§ 5. INDIEN LIJST
1. Opkomende lijsten moeten minstens de statutaire functies bevatten. Deelnemende lijsten zijn degene die de voorzitter van de kiescommissie ontvangt, ten laatste op de laatste vrijdag voor het paasreces. Deze lijsten bevatten gegevens (naam, geambieerde functie, adres en emailadres) én de handtekeningen van de kandidaat-praesidiumleden. Aan het hoofd van een lijst staat de kandidaat-praeses. Deze moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. lid zijn van de VGK
2. Bij het begin van het mandaat reeds een jaar ervaring hebben als praesidiumlid van de Vlaamse Geschiedkundige Kring.
3. Ten minste tweede bachelor zijn van de Opleiding geschiedenis aan de Universiteit Gent.
Een kandidaat-DB-lid moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) Lid zijn van de VGK
b) Bij het begin van het mandaat reeds een jaar ervaring hebben als bestuurslid van een door de UGent-erkende vereniging
2. De voorwaarden voor een kandidaatslijst:
a) Een lijst kan enkel opkomen indien er slechts één kandidaat-DB zich heeft gemeld bij de kiescommissie volgens de regels beschreven in Art. 12, §6, 1.


b) De voorstelling van een lijst gebeurt via affiches, een aankondiging in een les, een aankondiging op de digitale media beheerd door de kring en via het forum. Negatieve uitlatingen over de onafhankelijke kandidaat zijn voor het kandidaat-praesidium verboden. Negatieve uitlatingen over de opkomende lijst zijn en andere kandidaten zijn voor de onafhankelijke kandidaat verboden. Een kandidaatslijst beschikt niet zelfstandig over een eigen budget en zoekt zelf geen sponsors. De kiescommissie zorgt ervoor dat de affiches aanwezig zijn en bepaalt het aantal. De voorstelling vindt plaats gedurende de twee weken die lopen tot en met de dag voor de verkiezingen Hiervoor of hierna is publiciteit door de kandidaat-lijsten niet toegestaan. De kiescommissie zorgt voor affiches. Deze affiches worden opgehangen op de, voor de VGK, gebruikelijke plaatsen. De kiescommissie ziet er op toe dat affiches reglementair opgehangen worden. Alleen kandidaat-praesidiumleden zijn toegelaten om affiches op te hangen.


c) Op een met de kandidaat-praeses afgesproken dag, bij voorkeur aan het begin van de voorstellingsweek, wordt een aankondiging gedaan in eerste en tweede bachelor, en indien gewenst, hogere jaren. De kandidaat-praeses stelt de lijst voor en licht toe waar ze voor staat.


d) De kandidaat-praeses mag één topic openen in Kring en Activiteiten waarin de lijst wordt voorgesteld. Ook motivering en eventueel een verkiezingsprogramma kan in dit topic. Via dit topic kunnen de leden ook vragen stellen en communiceren met het kandidaat-praesidium. Deze topics worden gemodereerd door de kiescommissie. Elders op de website en het forum is elke vorm van campagne verboden.


e) De verkiezingen gaan door op een locatie die vooraf is vastgelegd en bekendgemaakt door de kiescommissie. De kandidaat-praesidiumleden mogen tijdens de verkiezingen niet aanwezig blijven op die locatie of in de directe omgeving, behalve om hun stem te komen uitbrengen. De kiescommissie is gedurende heel deze periode aanwezig en heeft als taak om te verifiëren aan de hand van de lidkaart of de personen die hun stem wensen uit te brengen, kiesgerechtigd zijn. De stembriefjes worden verzameld in een afgesloten doos. Wanneer de stemperiode voorbij is, roept de kiescommissie één waarnemer van de lijst bij zich om de telling bij te wonen.


f) Indien de reglementen betreffende de campagne en het verloop van de verkiezingen door één der kandidaat-praesidiumleden niet gevolgd worden, wordt de hele lijst verantwoordelijk gehouden voor de overtreding. De kiescommissie beslist steeds unaniem of een bepaalde zaak al dan niet in overtreding is met het kiesreglement. Het baseert zich hiervoor op eventuele klachten, maar in de eerste plaats op zaken waar ze zelf getuige van waren. Bij een overtreding van het kiesreglement wordt een waarschuwing gegeven aan de kandidaat-lijst in kwestie. Een tweede waarschuwing leidt tot een sanctie. Dit kan gaan van het weghalen van affiches tot als zwaarste vorm van sanctie: het uitsluiten van deelname aan de verkiezing.


4. De verkiezingen vinden plaats zoals beschreven in Art. 12, §7.§6 INDIEN MEERDERE KANDIDAAT-DB’s
1. Opkomende kandidaat-DB’s zijn degene die de voorzitter van de kiescommissie ontvangt, ten laatste 14 dagen voor de start van het paasreces. Deze lijsten bevatten gegevens (naam, geambieerde functie, adres en emailadres) én de handtekeningen van de kandidaat-DB-leden. Aan het hoofd van kandidaat-DB staat de kandidaat-praeses. Deze moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. lid zijn van de VGK
2. Bij het begin van het mandaat reeds een jaar ervaring hebben als praesidiumlid van de Vlaamse Geschiedkundige Kring.
3. Ten minste tweede bachelor zijn van de Opleiding geschiedenis aan de Universiteit Gent.
Een kandidaat-DB-lid moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) Lid zijn van de VGK
b) Bij het begin van het mandaat reeds een jaar ervaring hebben als bestuurslid van een door de UGent-erkende vereniging


2. De voorwaarden voor een kandidaat-DB:
a) Deze paragraaf geldt enkel indien er meerdere kandidaat-DB’s zich hebben gemeld bij de kiescommissie volgens de regels beschreven in Art. 12, §6, 1.


b) De voorstelling van een kandidaat-DB gebeurt via affiches, een aankondiging in een les, een aankondiging op de digitale media beheerd door de kring en via het forum. Negatieve uitlatingen over de andere kandidaat-DB’s of onafhankelijke kandidaten zijn verboden. Een kandidaat-DB beschikt niet zelfstandig over een eigen budget en zoekt zelf geen sponsors. De kiescommissie zorgt ervoor dat de affiches aanwezig zijn en bepaalt het aantal. De voorstelling vindt plaats gedurende de twee weken die lopen tot en met de dag voor de verkiezingen Hiervoor of hierna is publiciteit door de kandidaat-DB’s niet toegestaan. De kiescommissie zorgt voor affiches. Deze affiches worden opgehangen op de, voor de VGK, gebruikelijke plaatsen. De kiescommissie ziet er op toe dat affiches reglementair opgehangen worden. Alleen kandidaat-DB-leden zijn toegelaten om affiches op te hangen.


c) Op een met de kandidaat-praesides en alle onafhankelijke kandidaten afgesproken dag, bij voorkeur aan het begin van de voorstellingsweek, wordt een aankondiging gedaan in eerste en tweede bachelor, en indien gewenst, hogere jaren. De kandidaat-praesides stellen hun kandidaat-DB voor en lichten toe waar ze voor staan. Onafhankelijke kandidaten krijgen op datzelfde moment de kans om hun kandidatuur te verdedigen.


d) De kandidaat-praesides mogen één topic openen in Kring en Activiteiten waarin ze zichzelf voorstellen. Ook motivering en eventueel een verkiezingsprogramma kan in dit topic. Via dit topic kunnen de leden ook vragen stellen en communiceren met het kandidaat-DB. Deze topics worden gemodereerd door de kiescommissie. Elders op de website en het forum is elke vorm van campagne verboden.


e) De verkiezingen gaan door op een locatie die vooraf is vastgelegd en bekendgemaakt door de kiescommissie. De kandidaat-DB-leden mogen tijdens de verkiezingen niet aanwezig blijven op die locatie of in de directe omgeving, behalve om hun stem te komen uitbrengen. De kiescommissie is gedurende heel deze periode aanwezig en heeft als taak om te verifiëren aan de hand van de lidkaart of de personen die hun stem wensen uit te brengen, kiesgerechtigd zijn. De stembriefjes worden verzameld in een afgesloten doos. Wanneer de stemperiode voorbij is, roept de kiescommissie één waarnemer per kandidaat-DB bij zich om de telling bij te wonen.


f) Indien de reglementen betreffende de campagne en het verloop van de verkiezingen door één der kandidaat-DB-leden niet gevolgd worden, wordt het hele kandidaat-DB verantwoordelijk gehouden voor de overtreding. De kiescommissie beslist steeds unaniem of een bepaalde zaak al dan niet in overtreding is met het kiesreglement. Het baseert zich hiervoor op eventuele klachten, maar in de eerste plaats op zaken waar ze zelf getuige van waren. Bij een overtreding van het kiesreglement wordt een waarschuwing gegeven aan het kandidaat-DB in kwestie. Een tweede waarschuwing leidt tot een sanctie. Dit kan gaan van het weghalen van affiches tot als zwaarste vorm van sanctie: het uitsluiten van deelname aan de verkiezing.


3. De voorwaarden voor een onafhankelijke kandidaat:
a) Deelnemende onafhankelijke kandidaten zijn degene die de voorzitter van de kiescommissie ontvangt, ten laatste twee weken voor de verkiezingen. Deze kandidatuur bevat de gegevens (naam, geambieerde functie, adres en emailadres) én de handtekening van de onafhankelijke kandidaat.


b) Een onafhankelijke kandidaat heeft minstens 11 studiepunten behaald van de bacheloropleiding Geschiedenis.


c) Een onafhankelijke kandidaat kan zich niet kandidaat stellen voor een DB-functie. De onafhankelijke kandidaat kan zich wel kandidaat stellen voor maximum één functie van alle andere functies.


d) De kiescommissie richt op het forum een topic op ter voorstelling van de onafhankelijke kandidaten. Elke onafhankelijke kandidaat mag zich in dit topic voorstellen. Ook motivering en eventueel een verkiezingsprogramma kan in dit topic. Via dit topic kunnen de leden ook vragen stellen en communiceren met de onafhankelijke kandidaten. Deze topics worden gemodereerd door de kiescommissie. Elders op de website en het forum is elke vorm van campagne verboden.


e) Uitgezonderd bovenstaande punten a, b, c en d gelden voor de onafhankelijke kandidaat mutatis mutandis dezelfde regels als voor de kandidaat-DB’s (cf. Art. 12, §6, punt 1 en 2 a tot f).

4. De verkiezingen vinden plaats zoals beschreven in Art. 12, §8.§7. Is er slechts één kandidaat-DB, dan neemt de verkiezing de vorm aan van een referendum betreffende de opkomende lijst. De kandidaatslijst dient te voldoen aan de voorwaarden in paragraaf 5, punt 2. Behaalt de opkomende lijst 50 % + 1 voorstemmen van de uitgebrachte stemmen, dan kunnen de personen op deze lijst na de bestuursoverdracht aan de slag. Indien de opkomende lijst geen 50% + 1 voorstemmen van de uitgebrachte stemmen bereikt, volgt er een tweede ronde binnen de maand na de eerste ronde. De tweede ronde neemt de vorm aan van een vrije verkiezing zoals beschreven in paragraaf 9.

§8. Wanneer meer dan één kandidaat-DB opkomt komt er een verkiezing waarbij kan gestemd worden op een kandidaat-DB en op onafhankelijke kandidaten. Ieder kandidaat-DB krijgt een naam, vrij gekozen door de kandidaat-DB-leden. Deze naam zal gebruikt worden bij de promotie en zal op het stemformulier vermeld staan. De kandidaat-DB’s dienen aan de voorwaarden in paragraaf 6, punt 2 te voldoen. De onafhankelijke kandidaten aan deze in paragraaf 6, punt 3. Het kandidaat-DB dat 50% + 1 van de uitgebrachte stemmen behaalt is verkozen. Per praesidiumfunctie anders dan de DB-functies word(t/en) de kandida(a)t(en) verkozen met het hoogste aantal stemmen. In geval van een gelijkstand, beslist de verkozen praeses wie verkozen wordt.

§9. Indien er geen overwinnaar wordt bepaald zoals beschreven in §7, dan volgt twee lesweken later een tweede ronde. Deze neemt de vorm aan van volledig vrije verkiezingen. Leden brengen voor iedere plaats in het praesidium één stem uit. De kandidaat die het meeste stemmen behaalt, wordt verkozen. Bij functies waar meer dan één kandidaat kan verkozen worden, wordt de kandidaat met het op één na meeste stemmen ook verkozen, enzovoort tot alle plaatsen ingevuld zijn. Bij een ex aequo raadpleegt de kiescommissie de reeds verkozen kandidaten, en neemt een beslissing gebaseerd op deze raad. De kiescommissie wordt automatisch uitgebreid zoals bepaald in §4. Kandidaten hebben de mogelijkheid om hun kandidatuur in te dienen bij de kiescommissie tot een week voor de tweede ronde van de verkiezingen, door een ondertekend document in te dienen met hun naam, geambieerde functie, adres en e-mailadres. Een persoon kan zich niet kandidaat stellen voor twee functies. In de week voor de verkiezingen neemt de kiescommissie het als zijn taak op om de leden te informeren over de kandidaten, naar analogie met de bepalingen beschreven in §6. Bij deze tweede ronde ligt de verantwoordelijkheid uiteraard bij de individuele kandidaat.

Naar:
Spoiler:
Art. 12.
§1. Het nieuw praesidium wordt verkozen door middel van algemene verkiezingen waarbij alle kringleden stemgerechtigd zijn. Indien een lid niet aanwezig kan zijn op de verkiezing kan zijn/haar stem door middel van een geschreven volmacht door een ander lid worden uitgeoefend. Ieder lid kan slechts één volmacht uitoefenen. De verkiezing verloopt in twee fasen waarbij respectievelijk het dagelijks bestuur en de rest van het praesidium wordt verkozen.
§2. Het dagelijks bestuur wordt door het vigerende praesidium gekozen op de voorlaatste vergadering voor het paasreces. Voorwaarden tot het kandidaatstellen worden beschreven in paragraaf 7 en paragraaf 8. Ieder lid van het vigerende praesidium heeft stemrecht.
§3. Het verkozen dagelijks bestuur stelt een lijst op ten laatste tegen de tweede vergadering na het paasreces. Deze lijst bevat voor elke functie de door het kandidaat-db gekozen kandida(a)t(en). Deze lijst wordt op deze vergadering ingediend aan de kiescommissie.
§ 4. Het praesidium legt op de laatste vergadering voor de kerstvakantie de dag vast waarop de verkiezingen voor het volgende praesidium plaatsvinden; deze verkiezingen vinden plaats in de reguliere lesweken na de paasvakantie. Op dit moment wordt ook de kiescommissie gevormd zoals beschreven in paragraaf 5.
§5. De kiescommissie bestaat uit minstens twee leden, waarvan één tot voorzitter wordt benoemd. Geen enkel lid van de kiescommissie kan opkomen als kandidaat. Bij eventuele betwistingen van de beslissingen van de kiescommissie, wordt deze uitgebreid met minstens dubbel aantal leden bestaande uit minstens één prosenior uit de laatste vijf jaar, een FK-praesidiumlid, iemand die geen geschiedenis studeert en één van de leden. Deze uitgebreide commissie moet goedgekeurd worden door de kandidaat-praeses. De kandidaat-praeses kan maximaal drie keer een lid van het uitgebreide comité wraken.
§6. De kiescommissie organiseert de verkiezingen. De kiescommissie organiseert en promoot een infovergadering, gedurende de laatste week voor de aanvang van het paasreces, rond de opvolging van het praesidium, waar het opkomende dagelijkse bestuur zich kan voorstellen aan geïnteresseerden. De kiescommissie heeft de eindbeslissing bij de interpretatie van het verkiezingsreglement. De neutrale kiescommissie ziet er op toe dat er tijdens de verkiezingen geen reclame wordt gemaakt voor of tegen de lijst. Wanneer de uitslag bekend is, wordt deze gecommuniceerd naar de leden via de website en het forum. De kiescommissie zorgt ervoor dat de affiches in het VGK-archief terecht komen.
§7. De kandidaat-praeses moet voldoen aan volgende voorwaarden:
1. lid zijn van de VGK
2. Bij het begin van het mandaat reeds een jaar ervaring hebben als praesidiumlid van de Vlaamse Geschiedkundige Kring.
3. Ten minste tweede bachelor zijn van de Opleiding geschiedenis aan de Universiteit Gent.
§8. Een kandidaat-DB-lid moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) Lid zijn van de VGK
b) Bij het begin van het mandaat bij voorkeur reeds een jaar ervaring hebben als praesidiumlid van de Vlaamse Geschiedkundige Kring
§9. Een kandidaat voor een andere praesidiumfunctie moet ovldoen aan volgende voorwaarden:
a) Bij voorkeur 11 studiepunten behaald hebben binnen de bacheloropleiding Geschiedenis
§10. a) De voorstelling van de lijst gebeurt via affiches, een aankondiging in een les, een aankondiging op de digitale media beheerd door de kring en via het forum. Een kandidaatslijst beschikt niet zelfstandig over een eigen budget en zoekt zelf geen sponsors. De kiescommissie zorgt ervoor dat de affiches aanwezig zijn en bepaalt het aantal. De affiches worden opgehangen op de, voor de VGK, gebruikelijke plaatsen. De kiescommissie ziet er op toe dat affiches reglementair opgehangen worden. Alleen de kiescommissie is toegelaten om affiches op te hangen. De voorstelling vindt plaats gedurende de twee weken die lopen tot en met de dag voor de verkiezingen Hiervoor of hierna is publiciteit door de kandidaatslijst niet toegestaan.
b) Op een met de kandidaat-praeses afgesproken dag, bij voorkeur aan het begin van de voorstellingsweek, wordt een aankondiging gedaan in eerste en tweede bachelor, en indien gewenst, hogere jaren. De kandidaat-praeses stelt de lijst voor en licht toe waar ze voor staat.
c) De kandidaat-praeses mag één topic openen in Kring en Activiteiten waarin de lijst wordt voorgesteld. Ook motivering en eventueel een verkiezingsprogramma kan in dit topic. Via dit topic kunnen de leden ook vragen stellen en communiceren met het kandidaat-praesidium. Deze topics worden gemodereerd door de kiescommissie. Elders op de website en het forum is elke vorm van campagne verboden.
d) De verkiezingen gaan door op een locatie die vooraf is vastgelegd en bekendgemaakt door de kiescommissie. De kandidaat-praesidiumleden mogen tijdens de verkiezingen niet aanwezig blijven op die locatie of in de directe omgeving, behalve om hun stem te komen uitbrengen. De kiescommissie is gedurende heel deze periode aanwezig en heeft als taak om te verifiëren aan de hand van de lidkaart of de personen die hun stem wensen uit te brengen, kiesgerechtigd zijn. De stembriefjes worden verzameld in een afgesloten doos. Wanneer de stemperiode voorbij is, roept de kiescommissie één waarnemer van de lijst bij zich om de telling bij te wonen.
e) Indien de reglementen betreffende de campagne en het verloop van de verkiezingen door één der kandidaat-praesidiumleden niet gevolgd worden, wordt de hele lijst verantwoordelijk gehouden voor de overtreding. De kiescommissie beslist steeds unaniem of een bepaalde zaak al dan niet in overtreding is met het kiesreglement. Het baseert zich hiervoor op eventuele klachten, maar in de eerste plaats op zaken waar ze zelf getuige van waren. Bij een overtreding van het kiesreglement wordt een waarschuwing gegeven aan de kandidaat-lijst in kwestie. Een tweede waarschuwing leidt tot een sanctie. Dit kan gaan van het weghalen van affiches tot als zwaarste vorm van sanctie: het uitsluiten van deelname aan de verkiezing.
§11. De verkiezing neemt de vorm aan van een referendum betreffende de opkomende lijst. Behaalt de opkomende lijst 50 % + 1 voorstemmen van de uitgebrachte stemmen, dan kunnen de personen op deze lijst na de bestuursoverdracht aan de slag. Indien de opkomende lijst geen 50% + 1 voorstemmen van de uitgebrachte stemmen bereikt, volgt er een tweede ronde binnen de maand na de eerste ronde. De tweede ronde neemt de vorm aan van een vrije verkiezing zoals beschreven in paragraaf 12.
§12. Indien er geen overwinnaar wordt bepaald zoals beschreven in §7, dan volgt twee lesweken later een tweede ronde. Deze neemt de vorm aan van volledig vrije verkiezingen. Leden brengen voor iedere plaats in het praesidium één stem uit. De kandidaat die het meeste stemmen behaalt, wordt verkozen. Bij functies waar meer dan één kandidaat kan verkozen worden, wordt de kandidaat met het op één na meeste stemmen ook verkozen, enzovoort tot alle plaatsen ingevuld zijn. Bij een ex aequo raadpleegt de kiescommissie de reeds verkozen kandidaten, en neemt een beslissing gebaseerd op deze raad. De kiescommissie wordt automatisch uitgebreid zoals bepaald in §4. Kandidaten hebben de mogelijkheid om hun kandidatuur in te dienen bij de kiescommissie tot een week voor de tweede ronde van de verkiezingen, door een ondertekend document in te dienen met hun naam, geambieerde functie, adres en e-mailadres. Een persoon kan zich niet kandidaat stellen voor twee functies.


Artikel 13
Art. 13
De VGK organiseert geen inwijdingsritueel, doop of ontgroening voor de eerste bachelors. Dit daar de Kring respect voor de medestudent als een elementair kenmerk van de Studentengemeenschap beschouwt en van mening is dat een dergelijk 'welkom' geen enkele meerwaarde biedt aan de studenten, noch aan de vereniging.


verdwijnt. Artikel 14 wordt dus 13 etc.


Van:
Spoiler:
Art. 13
De VGK organiseert geen inwijdingsritueel, doop of ontgroening voor de eerste bachelors. Dit daar de Kring respect voor de medestudent als een elementair kenmerk van de Studentengemeenschap beschouwt en van mening is dat een dergelijk 'welkom' geen enkele meerwaarde biedt aan de studenten, noch aan de vereniging.

Naar:
Spoiler:
Art. 13
De Vlaamse Geschiedkundige Kring organiseert jaarlijks een ludiek inwijdingsritueel. Dit ritueel wordt uitgevoerd tijdens een cantus. Elk lid van de Vlaamse Geschiedkundige Kring mag zich hiervoor inschrijven. De invulling van de cantusdoop is een ludieke cantusstraf en wordt bepaald door de praeses en de bachelorpraeses. Niemand mag gedurende deze cantus verplicht worden alcohol te drinken, de straffen moeten ook op water kunnen worden uitgevoerd. Tijdens het officiële gedeelte krijgen de schachten een schachtenlintje in de kleuren van de VGK. Tijdens deze ceremonie worden de blauwe pagina’s gevolgd. Dit lintje dient enkel gedragen te worden op cantussen.
“We cannot escape the fact that we are heirs and prisoners of the past we are endeavouring to excavate, or avoid the long shadows it casts.” Walsham

Jochen E
Gebruikersavatar
Berichten: 2675
Lid geworden op: 20 Apr 2010, 11:48

Re: 07/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Jochen E » 15 Apr 2013, 17:17

Vreugde en jolijt :happy:
Den Hugo schreef:Beste Jochen,

Het forum is dood, lang leve het forum.

Stijn\Sylvie
Gebruikersavatar
Berichten: 1614
Lid geworden op: 02 Okt 2009, 13:17
Locatie: Moerbeke-waas

Re: 07/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Stijn\Sylvie » 15 Apr 2013, 18:10

Art. 5 bis d. Penningmeester: de penningmeester maakt tegen elke vergadering een rerum status van de financiële situatie van de Kring op. De leden van het dagelijks bestuur nemen daarvan akte. Verder houdt de penningmeester een boekhouding bij waarin duidelijk de inkomsten en de uitgaven staan vermeld. Van elke uitgave moet een onkostennota, factuur, rekeningen voorgelegd kunnen worden. De penningmeester heeft een volmacht over de rekening(en) en is verantwoordelijk voor de subsidies en de FK-kaarten van de Kring.naar:
Art. 5 bis d. Quaestor: de quaestor maakt tegen elke vergadering een rerum status van de financiële situatie van de Kring op. De leden van het dagelijks bestuur nemen daarvan akte. Verder houdt de quaestor een boekhouding bij waarin duidelijk de inkomsten en de uitgaven staan vermeld. Van elke uitgave moet een onkostennota, factuur, rekeningen voorgelegd kunnen worden. De quaestor heeft een volmacht over de rekening(en) en is verantwoordelijk voor de subsidies en de FK-kaarten van de Kring.Basicly penning veranderen door quaestor.
Motivatie: Het staat zo op het lint en het komt uniformiteit ten goede.
Under the lights where we stand tall
Nobody touches us at all
-Pantera (Cowboys From Hell 1990)

Jochen E
Gebruikersavatar
Berichten: 2675
Lid geworden op: 20 Apr 2010, 11:48

Re: 07/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Jochen E » 16 Apr 2013, 10:55

En omdat iemand ermee moet beginnen.

praeses / praesidium
wordt
preses / presidium


Motivatie: For old times sake

Art. 13
De VGK organiseert geen inwijdingsritueel, doop of ontgroening voor de eerste bachelors. Dit daar de Kring respect voor de medestudent als een elementair kenmerk van de Studentengemeenschap beschouwt en van mening is dat een dergelijk 'welkom' geen enkele meerwaarde biedt aan de studenten, noch aan de vereniging.


verdwijnt. Artikel 14 wordt dus 13 etc.

Motivatie
Dit is een statuut waar duidelijk geen eenheid meer over is in de VGK. In de nieuwe generatie lijken veel leden wel overtuigd dat een doopcantus een meerwaarde biedt en dat het niet onrespectvol is. Bovendien ben ik van mening dat elk presidium vrij moet kunnen beslissen wat ze daarmee aanvangen. Er wordt ook vaak terecht opgemerkt dat onze statuten veel te lang zijn. Ik ben het eens met wat Arvid zei dat er duidelijke afspraken moeten gemaakt worden over wat een eventuele inwijding inhoudt, maar ik vind niet dat de statuten hiervoor de plek zijn. Een presidiumvergadering wel.

Ik besef dat je hiermee de mogelijkheid geeft om niet enkel een onschuldige doopcantus maar ook ranzige dopen te organiseren. Desondanks ben ik ervan overtuigd dat dit niet zal gebeuren. In tegenstelling tot wat vorige generaties soms dachten is de VGK geen eiland maar hangt ze nauw vast aan de traditie en samenwerkingsverbanden binnen de Blandijn. Daar is het bij de meeste andere kringen de gewoonte een doopcantus te organiseren en mensen die erbij waren hebben denk ik wel gezien dat dat een leuke meerwaarde heeft.
Den Hugo schreef:Beste Jochen,

Het forum is dood, lang leve het forum.

Eldar
Gebruikersavatar
Berichten: 8717
Lid geworden op: 25 Jan 2008, 13:53

Re: 07/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Eldar » 16 Apr 2013, 18:09

Stijn\Sylvie schreef:
Art. 5 bis d. Penningmeester: de penningmeester maakt tegen elke vergadering een rerum status van de financiële situatie van de Kring op. De leden van het dagelijks bestuur nemen daarvan akte. Verder houdt de penningmeester een boekhouding bij waarin duidelijk de inkomsten en de uitgaven staan vermeld. Van elke uitgave moet een onkostennota, factuur, rekeningen voorgelegd kunnen worden. De penningmeester heeft een volmacht over de rekening(en) en is verantwoordelijk voor de subsidies en de FK-kaarten van de Kring.naar:
Art. 5 bis d. Quaestor: de quaestor maakt tegen elke vergadering een rerum status van de financiële situatie van de Kring op. De leden van het dagelijks bestuur nemen daarvan akte. Verder houdt de quaestor een boekhouding bij waarin duidelijk de inkomsten en de uitgaven staan vermeld. Van elke uitgave moet een onkostennota, factuur, rekeningen voorgelegd kunnen worden. De quaestor heeft een volmacht over de rekening(en) en is verantwoordelijk voor de subsidies en de FK-kaarten van de Kring.Basicly penning veranderen door quaestor.
Motivatie: Het staat zo op het lint en het komt uniformiteit ten goede.


Ik vraag mij af of het correcter is om status rerum/rerum status te zeggen (en of het uberhaupt iets uitmaakt). Anselm?
Ronny zegt: (22:56:57)
no bicky veggie, no party!


Praetorian schreef:In this fraternity, you gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. Then you equal Nathan.

Anselm
Gebruikersavatar
Imperator Interretis
Berichten: 4646
Lid geworden op: 03 Nov 2012, 12:29
Locatie: Het WereldWijde Web

Re: 07/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Anselm » 16 Apr 2013, 19:32

Dat is wel degelijk een groot verschil. Ik kan het het best uitleggen aan de hand van hét voorbeeld dat prof. Verbaal in onze les meermaals heeft gebruikt:

Peregrinus praetor = een buitenlandse praetor
Praetor peregrinus = praetor belast met buitenlandse zaken

Het adjectief (of bij statum rerum de genitief) vóór uw centraal nomen zetten is zuiver descriptief; je kan het dus evengoed weglaten. Het is gewoon beschrijvend maar niet noodzakelijk. Peregrinus beschrijft iets over de praetor maar maakt geen onderscheid met andere praetoren.
Het adjectief (of bij statum rerum de genitief) àchter uw centraal nomen zetten is distinctief; het bepaalt uw centraal nomen en maakt een onderscheid: het is dus noodzakelijk om te weten waarover uw centraal nomen gaat. Je kan het dus zeker niet weglaten als je over die praetor wil spreken.

In speciale gevallen kan je de positie wel omdraaien als je het wil benadrukken, maar dat is hier zeker niet aan de orde.

Het moet dus "status rerum" zijn. Ik hoop dat mijn uitleg duidelijk genoeg is.
"Dude, this is the way the world works! If you wanna find some quality friends, you've gotta wade through all the dicks first!" - Eric Cartman

Eldar
Gebruikersavatar
Berichten: 8717
Lid geworden op: 25 Jan 2008, 13:53

Re: 07/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Eldar » 16 Apr 2013, 23:54

Art. 5 bis d. Penningmeester: de penningmeester maakt tegen elke vergadering een rerum status van de financiële situatie van de Kring op. De leden van het dagelijks bestuur nemen daarvan akte. Verder houdt de penningmeester een boekhouding bij waarin duidelijk de inkomsten en de uitgaven staan vermeld. Van elke uitgave moet een onkostennota, factuur, rekeningen voorgelegd kunnen worden. De penningmeester heeft een volmacht over de rekening(en) en is verantwoordelijk voor de subsidies en de FK-kaarten van de Kring.


naar

Art. 5 bis d. Penningmeester: de penningmeester maakt tegen elke vergadering een status rerum van de financiële situatie van de Kring op. De leden van het dagelijks bestuur nemen daarvan akte. Verder houdt de penningmeester een boekhouding bij waarin duidelijk de inkomsten en de uitgaven staan vermeld. Van elke uitgave moet een onkostennota, factuur, rekeningen voorgelegd kunnen worden. De penningmeester heeft een volmacht over de rekening(en) en is verantwoordelijk voor de subsidies en de FK-kaarten van de Kring.


motivatie: supra
Ronny zegt: (22:56:57)
no bicky veggie, no party!


Praetorian schreef:In this fraternity, you gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. Then you equal Nathan.

Den Hugo
Gebruikersavatar
Berichten: 7967
Lid geworden op: 23 Sep 2010, 01:37

Re: 07/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Den Hugo » 17 Apr 2013, 01:02

Nathan kan je niet ineens in jou voorstel de verandering naar quaestor opnemen zodat Stijn zijn voorstel kan laten vallen en we een minder lange vergadering hebben? :cry:

Diethard
Gebruikersavatar
Berichten: 3950
Lid geworden op: 29 Sep 2010, 14:03
Locatie: Ruddervoorde

Re: 07/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Diethard » 17 Apr 2013, 10:58

Den Hugo schreef:Nathan kan je niet ineens in jou voorstel de verandering naar quaestor opnemen zodat Stijn zijn voorstel kan laten vallen en we een minder lange vergadering hebben? :cry:


Maar een ALV is net ao leuk als ze lang is, ik wil graag eens een ALV hebben waarna we allen de zonsopgang kunnen meemaken. Hoe leuk zou dat toch niet zijn.
Just kiddin'.
“I know who you are. I can see you. You're swearing now that, someday, you'll destroy me. Remember that far better women than you have sworn to do the same. Go look for them now.”- Atia (Rome)

Den Hugo
Gebruikersavatar
Berichten: 7967
Lid geworden op: 23 Sep 2010, 01:37

Re: 07/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Den Hugo » 17 Apr 2013, 11:42

Wacht als ik de twee voorstellen samenvoeg in één voorstel en mijn voorstel wordt aanvaard voor hun voorstellen dan moet er daarna toch niet meer gestemd worden over hun voorstellen?

Eldar
Gebruikersavatar
Berichten: 8717
Lid geworden op: 25 Jan 2008, 13:53

Re: 07/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Eldar » 17 Apr 2013, 12:10

van mij mag je dat samen behandelen, maar ik betwijfel ten zeerste of het meer zal zijn dan gewoon 'all in favor?'
Ronny zegt: (22:56:57)
no bicky veggie, no party!


Praetorian schreef:In this fraternity, you gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. Then you equal Nathan.

Den Hugo
Gebruikersavatar
Berichten: 7967
Lid geworden op: 23 Sep 2010, 01:37

Re: 07/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Den Hugo » 17 Apr 2013, 12:27

Dat duurt toch zeker 2 minuten hoor! :p

Het is ook gewoon praktischer lijkt me? Ik denk dan even aan het gemakkelijker maken voor het DB :p

Jens.
Gebruikersavatar
Prosenior
Berichten: 5724
Lid geworden op: 10 Okt 2010, 12:49
Locatie: Gent
Contact:

Re: 07/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Jens. » 17 Apr 2013, 15:50

Als Sylvie akkoord is merge ik jullie voorstellen :).
“We cannot escape the fact that we are heirs and prisoners of the past we are endeavouring to excavate, or avoid the long shadows it casts.” Walsham

Stijn\Sylvie
Gebruikersavatar
Berichten: 1614
Lid geworden op: 02 Okt 2009, 13:17
Locatie: Moerbeke-waas

Re: 07/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Stijn\Sylvie » 17 Apr 2013, 19:50

Ok voor mij
Under the lights where we stand tall
Nobody touches us at all
-Pantera (Cowboys From Hell 1990)

Jens.
Gebruikersavatar
Prosenior
Berichten: 5724
Lid geworden op: 10 Okt 2010, 12:49
Locatie: Gent
Contact:

Re: 07/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Jens. » 18 Apr 2013, 09:48

Bij deze is dat gebeurd.
“We cannot escape the fact that we are heirs and prisoners of the past we are endeavouring to excavate, or avoid the long shadows it casts.” Walsham


Terug naar “2012-2013”
  Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

cron