Vlaamse Geschiedkundige Kring-

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the Register link to proceed.


15/05: Algemene Ledenvergadering

Nikita.
Gebruikersavatar
Prosenior
Berichten: 1428
Lid geworden op: 20 Sep 2009, 20:33

15/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Nikita. » 18 Apr 2012, 13:58

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de VGK in de laatste lesweek van het academiejaar haar Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van de kring dat recht heeft de statuten te wijzigen. Op dinsdag 15 mei kunnen alle aanwezige en gevolmachtigde leden van de kring hun stem uitbrengen op de voorgestelde statuutswijzigingen. Maar zij hebben ook het recht wijzigingen van de statuten voor te stellen.

Voorstellen tot wijzigingen zend je per mail naar praeses@vgkgent.be en secretaris@vgkgent.be en mogen ook in dit topic gepost worden. De ontvangen voorstellen zullen onderaan deze post worden opgesomd en ook voor discussie is ruimte in dit topic.

De huidige statuten vind je hier:
http://www.vgkgent.be/nl/Kring/Statuten/

Voorstellen


Voorstellen m.b.t. volledige statuten

Voorstel 2 m.b.t. volledige statuten
voorstel vanwege Nathan Declerck


De wijziging van praeses, vice-praeses, praesidium, etc. naar preses, vice-preses, presidium, etc.


Voorstellen m.b.t. artikel 5


Voorstel 1 m.b.t. artikel 5 bis, punt j
voorstel vanwege Nathan Declerck


Reisverantwoordelijke: idem Art. 5 bis f. met betrekking tot de jaarlijkse culturele reis en uitstappen.


naar

Reisverantwoordelijke: idem Art. 5 bis f. met betrekking tot de jaarlijkse reis en uitstappen.

Voorstellen m.b.t. artikel 12

Voorstel 3 m.b.t. artikel 12, paragraaf 7
Voorstel vanwege Jochen Elegeert


§7. Is er slechts één kandidaatslijst, dan neemt de verkiezing de vorm aan van een referendum waarin de leden voor of tegen de lijst kunnen stemmen. Behaalt de opkomende lijst 50 % + 1 Ja-stemmen van de uitgebrachte stemmen, dan kan ze na de bestuursoverdracht aan de slag. Zoniet volgt er een tweede ronde binnen de maand na de eerste ronde. In die tweede ronde kunnen ook nieuwe lijsten meedingen. Voor de tweede ronde gelden de bepalingen zoals beschreven onder art.12 §8. Komen er geen nieuwe lijsten, dan wordt, teneinde de werking van de kring te verzekeren, de kring toch geleid door de kandidaatslijst die afgewezen werd in de eerste ronde.


naar

§7. Is er slechts één kandidaatslijst, dan neemt de verkiezing de vorm aan van een referendum waarin de leden voor of tegen de lijst kunnen stemmen. Behaalt de opkomende lijst 50 % + 1 Ja-stemmen van de uitgebrachte stemmen, dan kan ze na de bestuursoverdracht aan de slag. Zoniet volgt er een tweede ronde binnen de maand na de eerste ronde. In die tweede ronde kunnen ook nieuwe lijsten meedingen. Voor de tweede ronde gelden de bepalingen zoals beschreven onder art.12 §8. Komen er geen nieuwe lijsten, dan wordt er door de kiescommissie een kiescantus georganiseerd.Voorstel 4 m.b.t. artikel 12, paragraaf 8
Voorstel vanwege Jens Vanden Meersschaut


§8. Wanneer meer dan één lijst opkomt, krijgt iedere lijst een naam, vrij gekozen door de personen die op de lijst in kwestie staan. Deze naam zal ook gebruikt worden bij de promotie van de lijst en zal ook op het stemformulier vermeld staan. Dit om te vermijden dat het louter een strijd wordt tussen twee kandidaat-praesides en om te benadrukken dat het om een verkiezing draait van een ganse lijst. De naam van de lijst wordt eveneens vermeld op de lijst die bij de voorzitter van de kiescommissie ingediend wordt. Mits akkoord van de kiescommissie kan een kandidaat-praesidiumlid op maximum twee lijsten tegelijkertijd staan. Dit kandidaat-praesidiumlid dient minstens één werkjaar, met inbegrip van het lopend werkjaar, in het bestuur de V.G.K. gezeten te hebben. Een kandidaat voor een DB-functie mag maximum op één lijst staan. Behaalt geen van de kandidaatslijsten de vereiste meerderheid, dan volgt er binnen de 14 dagen na de eerste ronde van de verkiezingen een tweede ronde tussen de twee lijsten die in de eerste ronde het hoogste aantal stemmen behaalden.


naar

§8. Wanneer meer dan één lijst opkomt, krijgt iedere lijst een naam, vrij gekozen door de personen die op de lijst in kwestie staan. Deze naam zal ook gebruikt worden bij de promotie van de lijst en zal ook op het stemformulier vermeld staan. Dit om te vermijden dat het louter een strijd wordt tussen twee kandidaat-praesides en om te benadrukken dat het om een verkiezing draait van een ganse lijst. De naam van de lijst wordt eveneens vermeld op de lijst die bij de voorzitter van de kiescommissie ingediend wordt. Mits akkoord van de kiescommissie kan een kandidaat-praesidiumlid op maximum twee lijsten tegelijkertijd staan. Een kandidaat voor een DB-functie mag maximum op één lijst staan. Behaalt geen van de kandidaatslijsten de vereiste meerderheid, dan volgt er binnen de 14 dagen na de eerste ronde van de verkiezingen een tweede ronde tussen de twee lijsten die in de eerste ronde het hoogste aantal stemmen behaalden.Voorstel 5 m.b.t. artikel 12, paragrafen 2, 3, 4, 5, 6 en 8
Voorstel vanwege de Werkgroep Kiessysteem


§ 2. Het praesidium legt op de laatste vergadering voor de kerstvakantie de dag vast waarop de verkiezingen voor het volgende praesidium plaatsvinden; deze verkiezingen vinden plaats in de reguliere lesweken na de paasvakantie.


naar

§ 2. Het praesidium legt op de laatste vergadering voor de kerstvakantie de dag vast waarop de verkiezingen voor het volgende praesidium plaatsvinden; deze verkiezingen vinden plaats in de reguliere lesweken na de paasvakantie. Op dit moment wordt ook de kiescommissie gevormd zoals beschreven in § 4.


§ 3. Opkomende lijsten moeten minstens de statutaire functies bevatten. Deelnemende lijsten zijn degene die de voorzitter van de kiescommissie ontvangt, ten laatste tien dagen voor de verkiezingen. Deze lijsten bevatten gegevens (naam, geambieerde functie, adres en emailadres) én de handtekeningen van de kandidaat-praesidiumleden. Aan het hoofd van een lijst staat de kandidaat-praeses. Deze moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. lid zijn van de VGK
2. Bij het begin van het mandaat reeds een jaar ervaring hebben als bestuurslid van een door de UGent-erkende vereniging.
3. Ten minste tweede bachelor zijn van de Opleiding geschiedenis aan de Universiteit Gent.


naar

§ 5. Opkomende lijsten moeten minstens de statutaire functies bevatten. Deelnemende lijsten zijn degene die de voorzitter van de kiescommissie ontvangt, ten laatste tien dagen voor de verkiezingen. Deze lijsten bevatten gegevens (naam, geambieerde functie, adres en emailadres) én de handtekeningen van de kandidaat-praesidiumleden. Aan het hoofd van een lijst staat de kandidaat-praeses. Deze moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Lid zijn van de VGK
2. Bij het begin van het mandaat reeds een jaar ervaring hebben als bestuurslid van een door de UGent-erkende vereniging.
3. Ten minste één jaar de Opleiding geschiedenis aan de UGent gevolgd hebben.


§ 4. De verkiezingen worden georganiseerd door een neutrale kiescommissie, bestaande uit een voorzitter, bij voorkeur de aftredende praeses, en een ander neutraal commissielid, al dan niet lid van de VGK, vooraf voorgelegd aan en goedgekeurd door de deelnemende kandidaat-praeses(ides). Geen enkel lid van de kiescommissie kan op een kandidaatlijst staan. Indien de vigerende praeses zich opnieuw kandidaat stelt, dient zijn positie in de kiescommissie ingevuld te worden door, bij voorkeur, een aftredend DB-lid, of een praesidiumlid. De kiescommissie kan ook nog met een derde aftredend praesidiumlid aangevuld worden. De neutrale kiescommissie ziet er op toe dat er op de neutrale locatie geen reclame wordt gemaakt voor of tegen de lijsten. Bij eventuele betwistingen van de beslissingen van de neutrale kiescommissie, wordt deze uitgebreid met minstens dubbel aantal leden bestaande uit minstens één prosenior uit de laatste vijf jaar, een FK-praesidiumlid, iemand die geen geschiedenis studeert en één van de leden. Deze uitgebreide commissie moet goedgekeurd worden door alle kandidaat-praesides, bekijkt de zaak opnieuw en velt dan een nieuwe beslissing. De kandidaat-praesides kunnen maximaal drie keer een lid van het uitgebreide neutraal comité wraken.


naar

§ 4. De verkiezingen worden georganiseerd door een neutrale kiescommissie, bestaande uit minstens twee leden, waarvan één tot voorzitter wordt benoemd, voorgelegd aan en goedgekeurd door de deelnemende kandidaat-praeses(ides). Geen enkel lid van de kiescommissie kan op een kandidaatlijst staan. Bij eventuele betwistingen van de beslissingen van de kiescommissie, wordt deze uitgebreid met minstens dubbel aantal leden bestaande uit minstens één prosenior uit de laatste vijf jaar, een FK-praesidiumlid, iemand die geen geschiedenis studeert en één van de leden. Deze uitgebreide commissie moet goedgekeurd worden door alle kandidaat-praesides. De kandidaat-praesides kunnen maximaal drie keer een lid van het uitgebreide comité wraken.§ 5. De neutrale kiescommissie organiseert de verkiezingen. De kiescommissie organiseert en promoot een infovergadering, minimum twee weken voor de aanvang van de paasvakantie, rond de opvolging van het praesidium, waar de opkomende DB's zich kunnen voorstellen aan geïnteresseerden. De neutrale kiescommissie heeft de bevoegdheid om indien nodig voor de verkiezingsdag extra kiesregels voor te leggen, mits zij worden goedgekeurd door de kandidaat-praeses(ides). Op die manier worden die regels rechtsgeldig. Wanneer de uitslag bekend is, wordt deze gecommuniceerd naar de leden via de website en het forum. De neutrale kiescommissie zorgt ervoor dat de affiches in het VGK-archief terecht komen.


naar

§ 3. De kiescommissie organiseert de verkiezingen. De kiescommissie organiseert en promoot een infovergadering, minimum twee weken voor de aanvang van de paasvakantie, rond de opvolging van het praesidium, waar de opkomende DB's zich kunnen voorstellen aan geïnteresseerden. De kiescommissie heeft de eindbeslissing bij de interpretatie van het verkiezingsreglement. De kiescommissie ziet er op toe dat er op de neutrale locatie geen reclame wordt gemaakt voor of tegen de lijsten. Wanneer de uitslag bekend is, wordt deze gecommuniceerd naar de leden via de website en het forum. De kiescommissie zorgt ervoor dat de affiches in het VGK-archief terecht komen.§6. De lijst(en) en voorstelling ervan dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:

a. De voorstelling van de lijsten gebeurt via affiches, een aankondiging in een les, via het forum en alle andere communicatiemiddelen die de VGK hanteert. Een kandidaatslijst beschikt niet zelfstandig over een eigen budget en zoekt zelf geen sponsors. De voorstelling vindt plaats gedurende de week die loopt tot en met de dag voor de verkiezingen. Hiervoor of hierna is voorstelling naar de leden van de VGK toe, door de kandidaat-lijsten niet toegestaan. De neutrale kiescommissie zorgt dat er affiches zijn. Deze affiches worden opgehangen op de, voor de VGK, gebruikelijke plaatsen. Op het bord aan de trappen in de kelder, mogen twee A3’s per lijst komen, idem op het VGK-bord op het gelijkvloers. Slechts met toestemming van de uitbater(s) aan alle lijsten, mag één affiche per kandidaat-lijst in het stamcafé van de kring worden. De binnenkant van auditoria (spreekgestoelte, binnendeuren) wordt ontzien op het vlak van affiches. Affiches van andere lijsten worden niet overplakt, zelfs niet in het geval dat er affiches van de andere lijst niet reglementair zouden opgehangen zijn (zie supra). In dit geval wordt steeds de neutrale kiescommissie op de hoogte gebracht. opgehangen. Alleen kandidaat-praesidiumleden zijn toegelaten om affiches op te hangen. Dit om alle betwistingen achteraf te voorkomen.

b. Op een met elke kandidaat-praesides afgesproken dag, bij voorkeur aan het begin van de voorstellingsweek, wordt een aankondiging gedaan in eerste en tweede bachelor, en indien gewenst, hogere jaren. Hier krijgen de kandidaat-praesides kort het woord. Ze stellen eventueel hun kandidaat-praesidium voor, en lichten kort toe waar zij voor staan. Negatieve uitlatingen over een andere lijst zijn in deze korte voorstelling en doorheen heel de voorstelling alleszins uit den boze. De volgorde van de toespraken wordt vooraf bepaald door een loting uitgevoerd door de voorzitter van de kiescommissie.

c. Kandidaat-praesides mogen één topic openen in Kring en Activiteiten waarin zij hun lijst voorstellen en een motivering geven en een eventueel verkiezingsprogramma. Via deze topic kunnen de leden ook vragen stellen en communiceren met de kandidaat-praesidia. Deze topics worden gemodereerd door de neutrale kiescommissie. Eveneens is er ruimte voor elke kandidaat-lijst om één aankondiging op de homepage te zetten. Elders op de website en het forum is elke vorm van campagne verboden.

d. De verkiezingen gaan door op een neutrale locatie die vooraf is vastgelegd en bekendgemaakt door de neutrale kiescommissie. De kandidaat-praesidiumleden mogen tijdens de verkiezingen niet aanwezig blijven op die neutrale locatie of in de directe omgeving. Uiteraard is het hun wel toegestaan hun stem te komen uitbrengen. Er wordt gestemd op de afgesproken dag tijdens de afgesproken stemperiode. De neutrale kiescommissie is gedurende heel deze periode aanwezig en heeft als taak om te verifiëren aan de hand van de lidkaart of de personen die hun stem wensen uit te brengen, kiesgerechtigd zijn. De stembriefjes worden verzameld in een afgesloten doos. Wanneer de stemperiode voorbij is, wordt één waarnemer per kandidaat-praesidium verwacht om de telling door de neutrale kiescommissie bij te wonen. Na de telling van de stemmen is duidelijk welke lijst het nieuwe praesidium van volgend jaar wordt (cf art. 12 § 4 & 6). Wanneer de reglementen betreffende de campagne en het verloop van de verkiezingen door één der kandidaat-praesidiumleden, niet gevolgd wordt, dan wordt de hele lijst verantwoordelijk gehouden voor de overtreding. De neutrale kiescommissie beslist steeds unaniem of een bepaalde zaak al dan niet in overtreding is met het kiesreglement. Het baseert zich hiervoor op eventuele klachten, maar in de eerste plaats op zaken waar ze zelf getuige van waren. Bij een overtreding van het kiesreglement wordt een waarschuwing gegeven aan de kandidaat-lijst in kwestie. Een tweede waarschuwing leidt tot een sanctie. Dit kan gaan van het weghalen van affiches tot als zwaarste vorm van sanctie: het uitsluiten van deelname aan de verkiezing.


naar

§6. De lijst(en) en voorstelling ervan dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:

a. De voorstelling van de lijsten gebeurt via affiches, via het forum en alle andere communicatiemiddelen die de VGK hanteert. Een kandidaatslijst beschikt niet zelfstandig over een eigen budget en zoekt zelf geen sponsors. De voorstelling vindt plaats gedurende de week die loopt tot en met de dag voor de verkiezingen. Hiervoor of hierna is reclame door de kandidaat-lijsten niet toegestaan. De kiescommissie zorgt voor affiches. Deze affiches worden opgehangen op de, voor de VGK, gebruikelijke plaatsen. De kiescommissie kan voor specifieke plaatsen, zoals het borden toegewezen aan de kring of het stamcafé, bepalen hoeveel affiches er per lijst toegestaan worden. Ze ziet er op toe dat affiches reglementair opgehangen worden. Alleen kandidaat-praesidiumleden zijn toegelaten om affiches op te hangen.

b. Op een met elke kandidaat-praesides afgesproken dag, bij voorkeur aan het begin van de voorstellingsweek, wordt een aankondiging gedaan in eerste en tweede bachelor, en indien gewenst, hogere jaren. De kandidaat-praesides stellen hun lijst voor en lichten toe waar zij voor staan. De volgorde van de toespraken wordt vooraf bepaald door een loting uitgevoerd door de voorzitter van de kiescommissie.

c. Kandidaat-praesides mogen één topic openen in Kring en Activiteiten waarin zij motivering en eventueel verkiezingsprogramma kunnen voorstellen. Via deze topic kunnen de leden ook vragen stellen en communiceren met de kandidaat-praesidia. Deze topics worden gemodereerd door de kiescommissie. Eveneens is er ruimte voor elke kandidaat-lijst om één aankondiging op de homepage te zetten. Elders op de website en het forum is elke vorm van campagne verboden.

d. De verkiezingen gaan door op een locatie die vooraf is vastgelegd en bekendgemaakt door de kiescommissie. De kandidaat-praesidiumleden mogen tijdens de verkiezingen niet aanwezig blijven op die locatie of in de directe omgeving. Behalve om hun stem te komen uitbrengen. De kiescommissie is gedurende heel deze periode aanwezig en heeft als taak om te verifiëren aan de hand van de lidkaart of de personen die hun stem wensen uit te brengen, kiesgerechtigd zijn. De stembriefjes worden verzameld in een afgesloten doos. Wanneer de stemperiode voorbij is, roept de kiescommissie één waarnemer per lijst bij zich om de telling bij te wonen.

e. Indien de reglementen betreffende de campagne en het verloop van de verkiezingen door één der kandidaat-praesidiumleden, niet gevolgd worden, wordt de hele lijst verantwoordelijk gehouden voor de overtreding. De kiescommissie beslist steeds unaniem of een bepaalde zaak al dan niet in overtreding is met het kiesreglement. Het baseert zich hiervoor op eventuele klachten, maar in de eerste plaats op zaken waar ze zelf getuige van waren. Bij een overtreding van het kiesreglement wordt een waarschuwing gegeven aan de kandidaat-lijst in kwestie. Een tweede waarschuwing leidt tot een sanctie. Dit kan gaan van het weghalen van affiches tot als zwaarste vorm van sanctie: het uitsluiten van deelname aan de verkiezing.
§8. Wanneer meer dan één lijst opkomt, krijgt iedere lijst een naam, vrij gekozen door de personen die op de lijst in kwestie staan. Deze naam zal ook gebruikt worden bij de promotie van de lijst en zal ook op het stemformulier vermeld staan. Dit om te vermijden dat het louter een strijd wordt tussen twee kandidaat-praesides en om te benadrukken dat het om een verkiezing draait van een ganse lijst. De naam van de lijst wordt eveneens vermeld op de lijst die bij de voorzitter van de kiescommissie ingediend wordt. Mits akkoord van de kiescommissie kan een kandidaat-praesidiumlid op maximum twee lijsten tegelijkertijd staan. Dit kandidaat-praesidiumlid dient minstens één werkjaar, met inbegrip van het lopend werkjaar, in het bestuur de V.G.K. gezeten te hebben. Een kandidaat voor een DB-functie mag maximum op één lijst staan. Behaalt geen van de kandidaatslijsten de vereiste meerderheid, dan volgt er binnen de 14 dagen na de eerste ronde van de verkiezingen een tweede ronde tussen de twee lijsten die in de eerste ronde het hoogste aantal stemmen behaalden.


naar

§8. Wanneer meer dan één lijst opkomt, krijgt iedere lijst een naam, vrij gekozen door de personen die op de lijst in kwestie staan. Deze naam zal ook gebruikt worden bij de promotie van de lijst en zal ook op het stemformulier vermeld staan. De naam van de lijst wordt eveneens vermeld op de lijst die bij de voorzitter van de kiescommissie ingediend wordt. Mits akkoord van de kiescommissie kan een kandidaat-praesidiumlid op maximum twee lijsten tegelijkertijd staan. Dit kandidaat-praesidiumlid dient minstens één werkjaar, met inbegrip van het lopend werkjaar, in het bestuur de V.G.K. gezeten te hebben. Een kandidaat voor een DB-functie mag maximum op één lijst staan. Behaalt geen van de kandidaatslijsten de vereiste meerderheid, dan volgt er binnen de 14 dagen na de eerste ronde van de verkiezingen een tweede ronde tussen de twee lijsten die in de eerste ronde het hoogste aantal stemmen behaalden.Voorstel 6 m.b.t. artikel 12
voorstel vanwege Ruben Vandeputte


§ 1. Het nieuw praesidium wordt verkozen door middel van algemene vrije verkiezingen waarbij alle kringleden stemgerechtigd zijn. Indien een lid niet aanwezig kan zijn op de verkiezing kan zijn/haar stem door middel van een geschreven volmacht door een ander lid worden uitgeoefend. Ieder lid kan slechts één volmacht uitoefenen. Er wordt gestemd voor of tegen één of meerdere bestuurslijsten. De lijst die 50 % + 1 Ja-stem van de uitgebrachte stemmen behaalt, wint de verkiezingen.


naar

§1. Het nieuw praesidium wordt verkozen door middel van algemene vrije verkiezingen waarbij alle kringleden stemgerechtigd zijn. Indien een lid niet aanwezig kan zijn op de verkiezing kan zijn/haar stem door middel van een geschreven volmacht door een ander lid worden uitgeoefend. Ieder lid kan slechts één volmacht uitoefenen. De verkiezing gaat door volgens een systeem van lijststemming met onafhankelijke kandidaten. Op de verkiezingsdag kunnen de leden op eenzelfde stemformulier:

1. Voor of tegen de lijst stemmen, of onthouden.

2. Indien zij ‘voor’ stemmen, kunnen de leden

a) een kopstem uitbrengen. Hiermee gaan zij akkoord met de lijst in haar huidige vorm en geven zij een stem aan de kandidaten op de lijst voor de functies waarvoor een onafhankelijke kandidaat zich geeft aangeboden.

b) een stem uitbrengen op onafhankelijke kandidaten of zich onthouden voor die functie.§ 2. Het praesidium legt op de laatste vergadering voor de kerstvakantie de dag vast waarop de verkiezingen voor het volgende praesidium plaatsvinden; deze verkiezingen vinden plaats in de reguliere lesweken na de paasvakantie.


naar

§2. Het praesidium legt op de laatste vergadering voor de kerstvakantie de dag vast waarop de verkiezingen voor het volgende praesidium plaatsvinden; deze verkiezingen vinden plaats in de reguliere lesweken na de paasvakantie. Tevens bepalen zij de dag waarop de infovergadering doorgaat; deze infovergadering vind minstens vier weken voor de paasvakantie plaats.


§ 3. Opkomende lijsten moeten minstens de statutaire functies bevatten. Deelnemende lijsten zijn degene die de voorzitter van de kiescommissie ontvangt, ten laatste tien dagen voor de verkiezingen. Deze lijsten bevatten gegevens (naam, geambieerde functie, adres en emailadres) én de handtekeningen van de kandidaat-praesidiumleden. Aan het hoofd van een lijst staat de kandidaat-praeses. Deze moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. lid zijn van de VGK
2. Bij het begin van het mandaat reeds een jaar ervaring hebben als bestuurslid van een door de UGent-erkende vereniging.
3. Ten minste tweede bachelor zijn van de Opleiding geschiedenis aan de Universiteit Gent.


naar

§3. Opkomende lijsten moeten minstens de statutaire functies bevatten. Deelnemende lijsten zijn degene die de voorzitter van de kiescommissie ontvangt, ten laatste de maandag voor de paasvakantie. Deze lijsten bevatten gegevens (naam, geambieerde functie, adres en emailadres) én de handtekeningen van de kandidaat-praesidiumleden, wiens kandidatuur hierbij bevestigd wordt. Deelnemende onafhankelijke kandidaten zijn die kandidaten die hun kandidatuur indienen bij de kiescommissie, ten laatste de vrijdag voor de paasvakantie. Ook zij dienen deze kandidatuur te handtekenen. Zij kunnen zich enkel kandidaat stellen voor niet-DB functies.
Aan het hoofd van een kandidaatslijst staat de kandidaat-praeses. Deze moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. lid zijn van de VGK
2. bij het begin van het mandaat reeds een jaar ervaring hebben als bestuurslid van een F.K.-kring, een S.K.-club of een Homeraad, erkend door de Universiteit Gent.
3. ten minste tweede bachelor zijn van de Opleiding geschiedenis aan de Universiteit Gent.


§ 4. De verkiezingen worden georganiseerd door een neutrale kiescommissie, bestaande uit een voorzitter, bij voorkeur de aftredende praeses, en een ander neutraal commissielid, al dan niet lid van de VGK, vooraf voorgelegd aan en goedgekeurd door de deelnemende kandidaat-praeses(ides). Geen enkel lid van de kiescommissie kan op een kandidaatlijst staan. Indien de vigerende praeses zich opnieuw kandidaat stelt, dient zijn positie in de kiescommissie ingevuld te worden door, bij voorkeur, een aftredend DB-lid, of een praesidiumlid. De kiescommissie kan ook nog met een derde aftredend praesidiumlid aangevuld worden. De neutrale kiescommissie ziet er op toe dat er op de neutrale locatie geen reclame wordt gemaakt voor of tegen de lijsten. Bij eventuele betwistingen van de beslissingen van de neutrale kiescommissie, wordt deze uitgebreid met minstens dubbel aantal leden bestaande uit minstens één prosenior uit de laatste vijf jaar, een FK-praesidiumlid, iemand die geen geschiedenis studeert en één van de leden. Deze uitgebreide commissie moet goedgekeurd worden door alle kandidaat-praesides, bekijkt de zaak opnieuw en velt dan een nieuwe beslissing. De kandidaat-praesides kunnen maximaal drie keer een lid van het uitgebreide neutraal comité wraken.


naar

§4. De verkiezingen worden georganiseerd door een neutrale kiescommissie, bestaande uit een voorzitter, bij voorkeur de aftredende praeses, en een ander neutraal commissielid, al dan niet lid van de VGK, vooraf voorgelegd aan en goedgekeurd door de deelnemende kandidaatpraeses(sen). Geen enkel lid van de kiescommissie kan op een kandidaatlijst staan. Indien de vigerende praeses zich opnieuw kandidaat stelt, dient zijn positie in de kiescommissie ingevuld te worden door, bij voorkeur, een aftredend DB-lid, of een praesidiumlid. De kiescommissie kan ook nog met een derde aftredend praesidiumlid aangevuld worden.§ 5. De neutrale kiescommissie organiseert de verkiezingen. De kiescommissie organiseert en promoot een infovergadering, minimum twee weken voor de aanvang van de paasvakantie, rond de opvolging van het praesidium, waar de opkomende DB's zich kunnen voorstellen aan geïnteresseerden. De neutrale kiescommissie heeft de bevoegdheid om indien nodig voor de verkiezingsdag extra kiesregels voor te leggen, mits zij worden goedgekeurd door de kandidaat-praeses(ides). Op die manier worden die regels rechtsgeldig. Wanneer de uitslag bekend is, wordt deze gecommuniceerd naar de leden via de website en het forum. De neutrale kiescommissie zorgt ervoor dat de affiches in het VGK-archief terecht komen.


naar

§5. De kiescommissie organiseert en leidt een infovergadering en stelt de verschillende functies voor. Deze vergadering wordt minstens twee weken op voorhand aangekondigd via de nieuwsbrief, forum, site en affiches. Aanwezige kandidaat-praesessen maken hun kandidatuur op deze vergadering bekend. De neutrale kiescommissie heeft de bevoegdheid om indien nodig voor de verkiezingsdag extra kiesregels voor te leggen, mits zij worden goedgekeurd door de kandidaat-praesides en een meerderheid van de onafhankelijke kandidaten. Op die manier worden die regels rechtsgeldig. Wanneer de uitslag bekend is, wordt deze gecommuniceerd naar de leden via de website en het forum. De neutrale kiescommissie zorgt ervoor dat de affiches in het VGK-archief terecht komen.§6. De voorwaarden voor een kandidaatslijst:

1. Mits akkoord van de kandidaat-praesides kan een kandidaat-praesidiumlid op maximum twee lijsten tegelijkertijd staan. Dit kandidaat-praesidiumlid dient minstens één werkjaar, met inbegrip van het lopend werkjaar, in het bestuur de VGK gezeten te hebben. Een kandidaat voor een DB-functie mag maximum op één lijst staan.

2. De voorstelling van de lijsten gebeurt via affiches, een aankondiging in een les, een aankondiging op de digitale media beheerd door de kring en via het forum. Een kandidaatslijst beschikt niet zelfstandig over een eigen budget en zoekt zelf geen sponsors. De neutrale kiescommissie zorgt ervoor dat de affiches aanwezig zijn en bepaalt het aantal. De voorstelling vindt plaats gedurende de twee weken die lopen tot en met de dag voor de verkiezingen. Hiervoor of hierna is voorstelling naar de leden van de VGK toe, door de kandidaatslijsten niet toegestaan. De Kelder is neutraal terrein, op de deuren na, waar elke lijst één A3-affiche mag hangen. Op het bord aan de trappen in de kelder, mogen twee A3’s per lijst komen, idem op het VGK-bord op het gelijkvloers. Elders in de Blandijn zijn de lijsten vrij wat betreft het ophangen van affiches, dit uiteraard wel op de daarvoor voorziene algemene borden. Affiches van andere lijsten en onafhankelijke kandidaten worden niet overplakt, zelfs niet in het geval dat er affiches van de andere lijst en onafhankelijke kandidaten niet reglementair zouden opgehangen zijn (zie supra). In dit geval wordt steeds de neutrale kiescommissie op de hoogte gebracht. Slechts met toestemming van de uitbater(s) aan alle lijsten, mag één affiche per kandidaat-lijst in het stamcafé van de kring worden opgehangen. De binnenkant van auditoria (spreekgestoelte, binnendeuren) wordt ontzien op het vlak van affiches. Alleen kandidaat-praesidiumleden zijn toegelaten om affiches op te hangen. Dit om alle betwistingen achteraf te voorkomen.

3. Op een met elke kandidaat-praesides afgesproken dag, bij voorkeur aan het begin van de voorstellingsweek, wordt een aankondiging gedaan in eerste en tweede bachelor, en indien gewenst, hogere jaren. De voorzitter van de kiescommissie kondigt de verkiezingen aan en roept iedereen op om te komen stemmen. Daarna krijgen de kandidaat-praesides kort het woord. Ze stellen eventueel hun kandidaat-praesidium voor, en lichten kort toe waar zij voor staan. Negatieve uitlatingen over de andere lijst en/of onafhankelijke kandidaten zijn in deze korte voorstelling en doorheen heel de voorstelling alleszins uit den boze. De volgorde van de toespraken wordt vooraf bepaald door een loting uitgevoerd door de voorzitter van de kiescommissie.


4. Kandidaat-praesides mogen posten in één topic in Kring en Activiteiten, geopend door de kiescommissie twee weken voor de verkiezingen, waarin zij hun lijst voorstellen en een motivering geven en een eventueel verkiezingsprogramma. Via deze topic kunnen de leden ook vragen stellen en communiceren met de kandidaat-praesidia. Dit topic wordt gemodereerd door de neutrale kiescommissie. Elders op de website en het forum is elke vorm van campagne verboden.

5. De kandidaat-praesidiumleden mogen tijdens de verkiezing niet in de Kelder aanwezig zijn, of in de directe omgeving. Uiteraard is het hun wel toegestaan hun stem te komen uitbrengen. Er wordt gestemd op de afgesproken dag tijdens de afgesproken stemperiode. De neutrale kiescommissie is gedurende heel deze periode aanwezig en heeft als taak om te verifiëren aan de hand van de lidkaart of de personen die hun stem wensen uit te brengen, kiesgerechtigd zijn. De stembriefjes worden verzameld in een afgesloten doos. Wanneer de stemperiode voorbij is, wordt één waarnemer per kandidaat-praesidium verwacht om de telling door de neutrale kiescommissie bij te wonen.

6. Wanneer de reglementen betreffende de campagne en het verloop van de verkiezingen door één der kandidaat-praesidiumleden, niet gevolgd wordt, dan wordt de hele lijst verantwoordelijk gehouden voor de overtreding. De neutrale kiescommissie beslist steeds unaniem of een bepaalde zaak al dan niet in overtreding is met het kiesreglement. Het baseert zich hiervoor op eventuele klachten, maar in de eerste plaats op zaken waar ze zelf getuige van waren. Bij een overtreding van het kiesreglement wordt een waarschuwing gegeven aan de kandidaatslijst in kwestie. Een tweede waarschuwing leidt tot een sanctie. Dit kan gaan van het weghalen van affiches tot als zwaarste vorm van sanctie: het uitsluiten van deelname aan de verkiezing. Bij eventuele betwistingen van de beslissingen van de neutrale kiescommissie, wordt deze uitgebreid met minstens dubbel aantal leden bestaande uit minstens één prosenior uit de laatste vijf jaar, een FK-praesidiumlid, iemand die geen geschiedenis studeert en één van de leden. Deze uitgebreide commissie moet goedgekeurd worden door alle kandidaat-praesides, bekijkt de zaak opnieuw en velt dan een nieuwe beslissing. De kandidaat-praesides kunnen maximaal drie keer een lid van het uitgebreide neutraal comité wraken.
§7. De voorwaarden voor een onafhankelijke kandidaat:

1. Een onafhankelijke kandidaat heeft minstens 11 studiepunten behaald van de bacheloropleiding Geschiedenis.

2. In geval er meer dan 1 lijst werd ingediend kan een persoon op de ene lijst opkomen als onafhankelijk kandidaat op de andere lijst. Dit kandidaat-praesidiumlid dient minstens één werkjaar, met inbegrip van het lopend werkjaar, in het bestuur de VGK gezeten te hebben. Deze regeling geldt niet voor een kandidaat-praeses.

3. De voorstelling van de onafhankelijke kandidaat gebeurt via affiches, een aankondiging in een les, een aankondiging op de digitale media beheerd door de kring en via het forum. De onafhankelijke kandidaat beschikt niet zelfstandig over een eigen budget en zoekt zelf geen sponsors. De neutrale kiescommissie zorgt ervoor dat de affiches aanwezig zijn en bepaalt het aantal. De voorstelling vindt plaats gedurende de twee weken die lopen tot en met de dag voor de verkiezingen. Hiervoor of hierna is voorstelling naar de leden van de VGK toe door de onafhankelijke kandidaat niet toegestaan. De Kelder is neutraal terrein, op de deuren na, waar elke lijst één A3-affiche mag hangen. Op het bord aan de trappen in de kelder, mogen twee A3’s per lijst komen, idem op het VGK-bord op het gelijkvloers. Elders in de Blandijn zijn de lijsten vrij wat betreft het ophangen van affiches, dit uiteraard wel op de daarvoor voorziene algemene borden. Affiches van andere lijsten en onafhankelijke kandidaten worden niet overplakt, zelfs niet in het geval dat er affiches van de andere lijst of onafhankelijke kandidaat niet reglementair zouden opgehangen zijn (zie supra). In dit geval wordt steeds de neutrale kiescommissie op de hoogte gebracht. Slechts met toestemming van de uitbater(s) aan alle lijsten, mag één affiche per onafhankelijke kandidaat in het stamcafé van de kring worden opgehangen. De binnenkant van auditoria (spreekgestoelte, binnendeuren) wordt ontzien op het vlak van affiches. Alleen de onafhankelijke kandidaat is toegelaten om affiches op te hangen. Dit om alle betwistingen achteraf te voorkomen.

4. Op een met elke onafhankelijke kandidaat afgesproken dag, bij voorkeur aan het begin van de voorstellingsweek en op dezelfde dag als de kandidaat-lijsten, wordt een aankondiging gedaan in eerste en tweede bachelor, en indien gewenst, hogere jaren. De voorzitter van de kiescommissie kondigt de verkiezingen aan en roept iedereen op om te komen stemmen. Daarna krijgen de onafhankelijke kandidaten kort het woord, en lichten kort toe waar zij voor staan. Negatieve uitlatingen over de andere lijst en/of onafhankelijke kandidaten zijn in deze korte voorstelling en doorheen heel de voorstelling alleszins uit den boze. De volgorde van de toespraken wordt vooraf bepaald door een loting uitgevoerd door de voorzitter van de kiescommissie.

5. Onafhankelijke kandidaten mogen posten in één topic in Kring en Activiteiten, geopend door de kiescommissie twee weken voor de verkiezingen, waarin zij hun kandidatuur een motivering geven en een eventueel verkiezingsprogramma. Via deze topic kunnen de leden ook vragen stellen en communiceren met de onafhankelijke kandidaten. Dit topic wordt gemodereerd door de neutrale kiescommissie. Elders op de website en het forum is elke vorm van campagne verboden.

6. De onafhankelijke kandidaten mogen tijdens de verkiezing niet in de Kelder aanwezig zijn, of in de directe omgeving. Uiteraard is het hun wel toegestaan hun stem te komen uitbrengen. Er wordt gestemd op de afgesproken dag tijdens de afgesproken stemperiode. De neutrale kiescommissie is gedurende heel deze periode aanwezig en heeft als taak om te verifiëren aan de hand van de lidkaart of de personen die hun stem wensen uit te brengen, kiesgerechtigd zijn. De stembriefjes worden verzameld in een afgesloten doos. Wanneer de stemperiode voorbij is, mag de onafhankelijke kandidaat de telling door de neutrale kiescommissie bijwonen.

7. Wanneer de reglementen betreffende de campagne en het verloop van de verkiezingen door één der onafhankelijke kandidaten niet gevolgd wordt, beslist de neutrale kiescommissie steeds unaniem of een bepaalde zaak al dan niet in overtreding is met het kiesreglement. Het baseert zich hiervoor op eventuele klachten, maar in de eerste plaats op zaken waar ze zelf getuige van waren. Bij een overtreding van het kiesreglement wordt een waarschuwing gegeven aan de onafhankelijke kandidaat in kwestie. Een tweede waarschuwing leidt tot een sanctie. Dit kan gaan van het weghalen van affiches tot als zwaarste vorm van sanctie: het uitsluiten van deelname aan de verkiezing. Bij eventuele betwistingen van de beslissingen van de neutrale kiescommissie, wordt deze uitgebreid met minstens dubbel aantal leden bestaande uit minstens één prosenior uit de laatste vijf jaar, een FK-praesidiumlid, iemand die geen geschiedenis studeert en één van de leden. Deze uitgebreide commissie moet goedgekeurd worden door de onafhankelijke kandidaat in kwestie, bekijkt de zaak opnieuw en velt dan een nieuwe beslissing. De onafhankelijke kandidaat in kwestie kunnen maximaal drie keer een lid van het uitgebreide neutraal comité wraken.§8. Is er slechts één kandidaatslijst, dan neemt de verkiezing de vorm aan van een referendum met onafhankelijke kandidaten. De kandidaatslijst dient te voldoen aan de voorwaarden in paragraaf 6, de onafhankelijke kandidaat aan deze in paragraaf 7. Behaalt de opkomende lijst 50 % + 1 voorstemmen van de uitgebrachte stemmen, dan kunnen de personen op deze lijst voor wiens functie geen onafhankelijke kandidaat opkomt na de bestuursoverdracht aan de slag. Na het tellen van de voor- en tegenstemmen wordt overgegaan tot de telling voor de functies met onafhankelijke kandidaten. Hierbij word(t/en) de kandida(a)t(en) verkozen met het hoogste aantal stemmen. In geval van een gelijkstand, beslist de verkozen praeses wie verkozen wordt en na de bestuursoverdracht aan de slag kan. Indien de opkomende lijst geen 50% + 1 voorstemmen van de uitgebrachte stemmen bereikt, volgt er een tweede ronde binnen de maand na de eerste ronde. In die tweede ronde kunnen ook nieuwe lijsten en onafhankelijke kandidaten meedingen. Een nieuwe deelname dient bevestigd te worden aan de kiescommissie, minstens één week voor deze verkiezingen. Voor de tweede ronde gelden de bepalingen zoals beschreven onder art.12 §9 en volgende. Indien er opnieuw slechts één lijst opkomt en deze behaalt de nodige meerderheid niet, dan wordt, teneinde de werking van de kring te verzekeren, de kring toch geleid door de kandidaatslijst die afgewezen werd in de eerste ronde, aangevuld met de verkozen onafhankelijke kandidaten.


§9. Wanneer meer dan één lijst opkomt, krijgt iedere lijst een naam, vrij gekozen door de personen die op de lijst in kwestie staan. Deze naam zal ook gebruikt worden bij de promotie van de lijst en zal ook op het stemformulier vermeld staan. Dit om te vermijden dat het louter een strijd wordt tussen twee kandidaat-praesides en om te benadrukken dat het om een verkiezing draait van een ganse lijst. De naam van de lijst wordt eveneens vermeld op de lijst die bij de voorzitter van de kiescommissie ingediend wordt. De lijsten en voorstelling ervan dienen aan de voorwaarden in paragraaf 6 te voldoen. De verkiezing neemt de vorm aan zoals beschreven in paragraaf 8, met dat verschil dat de leden in plaats van een voor- of tegenstem een lijst verkiezen. Nadien kunnen zij opnieuw een kopstem uitbrengen of onafhankelijke kandidaten verkiezen. Om verkozen te zijn dient een lijst 50% + 1 voorstemmen te behalen. Aan een eventuele tweede stemronde mogen maximaal twee kandidaatslijsten deelnemen, diegene met de hoogste aantal stemmen van de eerste stemronde.

Voorstel 7 m.b.t. artikel 12
voorstel vanwege Loonis Logghe§ 1. Het nieuw praesidium wordt verkozen door middel van algemene vrije verkiezingen waarbij alle kringleden stemgerechtigd zijn. Indien een lid niet aanwezig kan zijn op de verkiezing kan zijn/haar stem door middel van een geschreven volmacht door een ander lid worden uitgeoefend. Ieder lid kan slechts één volmacht uitoefenen. Er wordt gestemd voor of tegen één of meerdere bestuurslijsten. De lijst die 50 % + 1 Ja-stem van de uitgebrachte stemmen behaalt, wint de verkiezingen.


naar

§ 1. Het nieuw praesidium wordt verkozen door middel van algemene vrije verkiezingen waarbij alle kringleden stemgerechtigd zijn. Indien een lid niet aanwezig kan zijn op de verkiezing kan zijn/haar stem door middel van een geschreven volmacht door een ander lid worden uitgeoefend. Ieder lid kan slechts één volmacht uitoefenen.

a. In de eerste ronde wordt gestemd over één of meerdere bestuurslijsten. De lijst die 50 % + 1 Ja-stem van de uitgebrachte stemmen behaalt, wint de verkiezingen.

b. Behaalt geen één lijst de benodigde stemmen, dan volgt een tweede stemronde. Deze neemt de vorm aan van volledig vrije verkiezingen. Leden brengen voor iedere plaats in het praesidium één stem uit. De kandidaat die het meeste stemmen behaalt, wordt verkozen. Bij functies waar meer dan één kandidaat kan verkozen worden, wordt de kandidaat met het op één na meeste stemmen ook verkozen, enzovoort tot alle plaatsen ingevuld zijn. Bij een ex aequo raadpleegt de kiescommissie de reeds verkozen kandidaten, en neemt een beslissing gebaseerd op deze raad.


§ 4. De verkiezingen worden georganiseerd door een neutrale kiescommissie, bestaande uit een voorzitter, bij voorkeur de aftredende praeses, en een ander neutraal commissielid, al dan niet lid van de VGK, vooraf voorgelegd aan en goedgekeurd door de deelnemende kandidaat-praeses(ides). Geen enkel lid van de kiescommissie kan op een kandidaatlijst staan. Indien de vigerende praeses zich opnieuw kandidaat stelt, dient zijn positie in de kiescommissie ingevuld te worden door, bij voorkeur, een aftredend DB-lid, of een praesidiumlid. De kiescommissie kan ook nog met een derde aftredend praesidiumlid aangevuld worden. De neutrale kiescommissie ziet er op toe dat er op de neutrale locatie geen reclame wordt gemaakt voor of tegen de lijsten. Bij eventuele betwistingen van de beslissingen van de neutrale kiescommissie, wordt deze uitgebreid met minstens dubbel aantal leden bestaande uit minstens één prosenior uit de laatste vijf jaar, een FK-praesidiumlid, iemand die geen geschiedenis studeert en één van de leden. Deze uitgebreide commissie moet goedgekeurd worden door alle kandidaat-praesides, bekijkt de zaak opnieuw en velt dan een nieuwe beslissing. De kandidaat-praesides kunnen maximaal drie keer een lid van het uitgebreide neutraal comité wraken.


naar

§ 4. De verkiezingen worden georganiseerd door een neutrale kiescommissie, bestaande uit een voorzitter, bij voorkeur de aftredende praeses, en een ander neutraal commissielid, al dan niet lid van de VGK, vooraf voorgelegd aan en goedgekeurd door de deelnemende kandidaat-praeses(ides). Geen enkel lid van de kiescommissie kan op een kandidaatlijst staan of zich opgeven voor de vrije verkiezingen. Indien de vigerende praeses zich opnieuw kandidaat stelt, dient zijn positie in de kiescommissie ingevuld te worden door, bij voorkeur, een aftredend DB-lid, of een praesidiumlid. De kiescommissie kan ook nog met een derde aftredend praesidiumlid aangevuld worden. De neutrale kiescommissie ziet er op toe dat er op de neutrale locatie geen reclame wordt gemaakt voor of tegen de lijsten. Bij eventuele betwistingen van de beslissingen van de neutrale kiescommissie, wordt deze uitgebreid met minstens dubbel aantal leden bestaande uit minstens één prosenior uit de laatste vijf jaar, een FK-praesidiumlid, iemand die geen geschiedenis studeert en één van de leden. Deze uitgebreide commissie moet goedgekeurd worden door alle kandidaat-praesides, bekijkt de zaak opnieuw en velt dan een nieuwe beslissing. De kandidaat-praesides kunnen maximaal drie keer een lid van het uitgebreide neutraal comité wraken.


§7. Is er slechts één kandidaatslijst, dan neemt de verkiezing de vorm aan van een referendum waarin de leden voor of tegen de lijst kunnen stemmen. Behaalt de opkomende lijst 50 % + 1 Ja-stemmen van de uitgebrachte stemmen, dan kan ze na de bestuursoverdracht aan de slag. Zoniet volgt er een tweede ronde binnen de maand na de eerste ronde. In die tweede ronde kunnen ook nieuwe lijsten meedingen. Voor de tweede ronde gelden de bepalingen zoals beschreven onder art.12 §8. Komen er geen nieuwe lijsten, dan wordt, teneinde de werking van de kring te verzekeren, de kring toch geleid door de kandidaatslijst die afgewezen werd in de eerste ronde.


naar

§7. Is er slechts één kandidaatslijst, dan neemt de verkiezing de vorm aan van een referendum waarin de leden voor of tegen de lijst kunnen stemmen. Behaalt de opkomende lijst 50 % + 1 Ja-stemmen van de uitgebrachte stemmen, dan kan ze na de bestuursoverdracht aan de slag. Zoniet volgt er een tweede ronde binnen de maand na de eerste ronde. In die tweede ronde kunnen ook nieuwe lijsten meedingen. Voor de tweede ronde gelden de bepalingen zoals beschreven onder art.12 §9.


§8. Wanneer meer dan één lijst opkomt, krijgt iedere lijst een naam, vrij gekozen door de personen die op de lijst in kwestie staan. Deze naam zal ook gebruikt worden bij de promotie van de lijst en zal ook op het stemformulier vermeld staan. Dit om te vermijden dat het louter een strijd wordt tussen twee kandidaat-praesides en om te benadrukken dat het om een verkiezing draait van een ganse lijst. De naam van de lijst wordt eveneens vermeld op de lijst die bij de voorzitter van de kiescommissie ingediend wordt. Mits akkoord van de kiescommissie kan een kandidaat-praesidiumlid op maximum twee lijsten tegelijkertijd staan. Dit kandidaat-praesidiumlid dient minstens één werkjaar, met inbegrip van het lopend werkjaar, in het bestuur de V.G.K. gezeten te hebben. Een kandidaat voor een DB-functie mag maximum op één lijst staan. Behaalt geen van de kandidaatslijsten de vereiste meerderheid, dan volgt er binnen de 14 dagen na de eerste ronde van de verkiezingen een tweede ronde tussen de twee lijsten die in de eerste ronde het hoogste aantal stemmen behaalden.


naar

§8. Wanneer meer dan één lijst opkomt, krijgt iedere lijst een naam, vrij gekozen door de personen die op de lijst in kwestie staan. Deze naam zal ook gebruikt worden bij de promotie van de lijst en zal ook op het stemformulier vermeld staan. Dit om te vermijden dat het louter een strijd wordt tussen twee kandidaat-praesides en om te benadrukken dat het om een verkiezing draait van een ganse lijst. De naam van de lijst wordt eveneens vermeld op de lijst die bij de voorzitter van de kiescommissie ingediend wordt. Mits akkoord van de kiescommissie kan een kandidaat-praesidiumlid op maximum twee lijsten tegelijkertijd staan. Dit kandidaat-praesidiumlid dient minstens één werkjaar, met inbegrip van het lopend werkjaar, in het bestuur de V.G.K. gezeten te hebben. Een kandidaat voor een DB-functie mag maximum op één lijst staan. Behaalt geen van de kandidaatslijsten de vereiste meerderheid, dan volgt er binnen de 14 dagen na de eerste ronde van de verkiezingen een tweede ronde. Voor de tweede ronde gelden de bepalingen zoals beschreven onder art.12 §9.


§9. Indien er geen overwinnaar wordt bepaald zoals beschreven in §7. of §8., dan volgt twee lesweken later een tweede ronde. Deze volgt de bepalingen van volledig vrije verkiezingen zoals beschreven in §1.b. De kiescommissie wordt automatisch uitgebreid zoals bepaald in §4. Kandidaten hebben de mogelijkheid om hun kandidatuur in te dienen bij de kiescommissie tot een week voor de tweede ronde van de verkiezingen, door een ondertekend document in te dienen met hun naam, geambieerde functie, adres en e-mailadres. Een persoon kan zich niet kandidaat stellen voor twee functies. In de week voor de verkiezingen neemt de kiescommissie het als zijn taak op om de leden te informeren over de kandidaten, naar analogie met §9.a, b en c. Bij deze tweede ronde ligt de verantwoordelijkheid zoals beschreven in §6.e. uiteraard bij de individuele kandidaat.Voorstel 8 m.b.t. artikel 12
voorstel vanwege Jens Vanden Meersschaut


Eldar
Gebruikersavatar
Berichten: 8717
Lid geworden op: 25 Jan 2008, 13:53

Re: 8/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Eldar » 18 Apr 2012, 15:35

1)
Art 5bis
j. Reisverantwoordelijke: idem Art. 5 bis f. met betrekking tot de jaarlijkse culturele reis en uitstappen.

naar

Art 5bis
j. Reisverantwoordelijke: idem Art. 5 bis f. met betrekking tot de jaarlijkse culturele reis en uitstappen.

2)
Praeses, Vice-Praeses, enz wordt veranderd in Preses, Vice-preses, praesidium in presidium.. (correcte spelling)
Ronny zegt: (22:56:57)
no bicky veggie, no party!


Praetorian schreef:In this fraternity, you gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. Then you equal Nathan.

Hamirubi
Gebruikersavatar
Berichten: 5206
Lid geworden op: 19 Nov 2004, 11:11
Locatie: Waerschoot Ideologie: Bicky Burger
Contact:

Re: 8/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Hamirubi » 18 Apr 2012, 16:52

Nathan schreef:2)
Praeses, Vice-Praeses, enz wordt veranderd in Preses, Vice-preses, praesidium in presidium.. (correcte spelling)

Eindelijk!
HAmMiE

[image]http://www.lastsig.com/user/Hamirubi/2.png[/image]

Ruben
Gebruikersavatar
Berichten: 6378
Lid geworden op: 20 Okt 2007, 11:57
Locatie: secretarisdorp

Re: 8/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Ruben » 19 Apr 2012, 11:49

Hamirubi schreef:
Nathan schreef:2)
Praeses, Vice-Praeses, enz wordt veranderd in Preses, Vice-preses, praesidium in presidium.. (correcte spelling)

Eindelijk!


Dat wordt elk jaar voorgesteld hoor.
Ruben says: uhu
mja
soit, bijna alle coureurs die ik nu heb kunnen potten breken
Johannes says: zie maar dat ze geen poten breken
HAHAHAHAHAHA

eL Wimmo
Gebruikersavatar
Pro-Web
Berichten: 2873
Lid geworden op: 29 Mar 2009, 15:34

Re: 15/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor eL Wimmo » 20 Apr 2012, 09:58

Denk dat ik dit jaar eens ga passen. But don't give up the good fight, mensen die pro praesidium met ae zijn!
NO HERO JUST PEDRO

Cynthia!
Gebruikersavatar
Berichten: 2403
Lid geworden op: 01 Okt 2009, 21:40
Locatie: Secretarisdorp

Re: 15/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Cynthia! » 25 Apr 2012, 10:00

eL Wimmo schreef:Denk dat ik dit jaar eens ga passen. But don't give up the good fight, mensen die pro praesidium met ae zijn!


Will not disappoint!
"You don't call retarded people retards. It's bad taste. You call your friends retards when they're acting retarded." - Michael Scott

Jens.
Gebruikersavatar
Prosenior
Berichten: 5724
Lid geworden op: 10 Okt 2010, 12:49
Locatie: Gent
Contact:

Re: 15/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Jens. » 25 Apr 2012, 13:07

cynthia! schreef:
eL Wimmo schreef:Denk dat ik dit jaar eens ga passen. But don't give up the good fight, mensen die pro praesidium met ae zijn!


Will not disappoint!

²
“We cannot escape the fact that we are heirs and prisoners of the past we are endeavouring to excavate, or avoid the long shadows it casts.” Walsham

Jochen E
Gebruikersavatar
Berichten: 2675
Lid geworden op: 20 Apr 2010, 11:48

Re: 15/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Jochen E » 26 Apr 2012, 01:49

eL Wimmo schreef:Denk dat ik dit jaar eens ga passen. But don't give up the good fight, mensen die pro presidium met e zijn!

²

Btw Nathan, wat is er gebeurd met het idee van de kiescantus? :P
Den Hugo schreef:Beste Jochen,

Het forum is dood, lang leve het forum.

Ruben
Gebruikersavatar
Berichten: 6378
Lid geworden op: 20 Okt 2007, 11:57
Locatie: secretarisdorp

Re: 15/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Ruben » 26 Apr 2012, 11:22

Jochen E schreef:
eL Wimmo schreef:Denk dat ik dit jaar eens ga passen. But don't give up the good fight, mensen die pro presidium met e zijn!

²

Btw Nathan, wat is er gebeurd met het idee van de kiescantus? :P


Ik kijk al uit naar de procedurefouten van dit jaar. 8)
Ruben says: uhu
mja
soit, bijna alle coureurs die ik nu heb kunnen potten breken
Johannes says: zie maar dat ze geen poten breken
HAHAHAHAHAHA

Eldar
Gebruikersavatar
Berichten: 8717
Lid geworden op: 25 Jan 2008, 13:53

Re: 15/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Eldar » 26 Apr 2012, 11:44

pff, als formele elementen de stem van het volk kunnen tegenhouden, dan heeft het toch geen zin. Het was het falen van de democratie.
Ronny zegt: (22:56:57)
no bicky veggie, no party!


Praetorian schreef:In this fraternity, you gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. Then you equal Nathan.

Jéllé
Gebruikersavatar
Berichten: 5243
Lid geworden op: 14 Dec 2008, 10:50
Contact:

Re: 15/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Jéllé » 26 Apr 2012, 12:54

De Vgk is geen democratie.
Afbeelding

Jochen E
Gebruikersavatar
Berichten: 2675
Lid geworden op: 20 Apr 2010, 11:48

Re: 15/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Jochen E » 26 Apr 2012, 13:44

Artikel 12

§7. Is er slechts één kandidaatslijst, dan neemt de verkiezing de vorm aan van een referendum waarin de leden voor of tegen de lijst kunnen stemmen. Behaalt de opkomende lijst 50 % + 1 Ja-stemmen van de uitgebrachte stemmen, dan kan ze na de bestuursoverdracht aan de slag. Zoniet volgt er een tweede ronde binnen de maand na de eerste ronde. In die tweede ronde kunnen ook nieuwe lijsten meedingen. Voor de tweede ronde gelden de bepalingen zoals beschreven onder art.12 §8. Komen er geen nieuwe lijsten, dan wordt, teneinde de werking van de kring te verzekeren, de kring toch geleid door de kandidaatslijst die afgewezen werd in de eerste ronde.


wordt

§7. Is er slechts één kandidaatslijst, dan neemt de verkiezing de vorm aan van een referendum waarin de leden voor of tegen de lijst kunnen stemmen. Behaalt de opkomende lijst 50 % + 1 Ja-stemmen van de uitgebrachte stemmen, dan kan ze na de bestuursoverdracht aan de slag. Zoniet volgt er een tweede ronde binnen de maand na de eerste ronde. In die tweede ronde kunnen ook nieuwe lijsten meedingen. Voor de tweede ronde gelden de bepalingen zoals beschreven onder art.12 §8. Komen er geen nieuwe lijsten, dan wordt er door de kiescommissie een kiescantus georganiseerd.


Voila zie, hopelijk eindelijk een beetje basisdemocratie + een beetje nieuw leven voor de cantustraditie (we zijn immers nog steeds gewoon een studentenvereniging) + geheel volgens de formele procedure waarmee het vorig jaar in principe al goedgekeurd zou moeten geweest zijn. :D
Laatst gewijzigd door Jochen E op 26 Apr 2012, 22:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Den Hugo schreef:Beste Jochen,

Het forum is dood, lang leve het forum.

.kobe
Gebruikersavatar
Berichten: 7623
Lid geworden op: 27 Apr 2006, 09:37

Re: 15/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor .kobe » 26 Apr 2012, 19:23

Ruben schreef:
Jochen E schreef:
eL Wimmo schreef:Denk dat ik dit jaar eens ga passen. But don't give up the good fight, mensen die pro presidium met e zijn!

²

Btw Nathan, wat is er gebeurd met het idee van de kiescantus? :P


Ik kijk al uit naar de procedurefouten van dit jaar. 8)


Misschien dit jaar de notities van die vergadering niet kwijtspelen. Dat schijnt ook te helpen. 8)

Cynthia!
Gebruikersavatar
Berichten: 2403
Lid geworden op: 01 Okt 2009, 21:40
Locatie: Secretarisdorp

Re: 15/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Cynthia! » 29 Apr 2012, 17:28

Ik zal ze met mijn leven bewaken, Kobe!
"You don't call retarded people retards. It's bad taste. You call your friends retards when they're acting retarded." - Michael Scott

Jens.
Gebruikersavatar
Prosenior
Berichten: 5724
Lid geworden op: 10 Okt 2010, 12:49
Locatie: Gent
Contact:

Re: 15/05: Algemene Ledenvergadering

Berichtdoor Jens. » 30 Apr 2012, 10:28

Art. 12, paragraaf 8:
§8. Wanneer meer dan één lijst opkomt, krijgt iedere lijst een naam, vrij gekozen door de personen die op de lijst in kwestie staan. Deze naam zal ook gebruikt worden bij de promotie van de lijst en zal ook op het stemformulier vermeld staan. Dit om te vermijden dat het louter een strijd wordt tussen twee kandidaat-praesides en om te benadrukken dat het om een verkiezing draait van een ganse lijst. De naam van de lijst wordt eveneens vermeld op de lijst die bij de voorzitter van de kiescommissie ingediend wordt. Mits akkoord van de kiescommissie kan een kandidaat-praesidiumlid op maximum twee lijsten tegelijkertijd staan. Dit kandidaat-praesidiumlid dient minstens één werkjaar, met inbegrip van het lopend werkjaar, in het bestuur de V.G.K. gezeten te hebben. Een kandidaat voor een DB-functie mag maximum op één lijst staan. Behaalt geen van de kandidaatslijsten de vereiste meerderheid, dan volgt er binnen de 14 dagen na de eerste ronde van de verkiezingen een tweede ronde tussen de twee lijsten die in de eerste ronde het hoogste aantal stemmen behaalden.


Wordt

§8. Wanneer meer dan één lijst opkomt, krijgt iedere lijst een naam, vrij gekozen door de personen die op de lijst in kwestie staan. Deze naam zal ook gebruikt worden bij de promotie van de lijst en zal ook op het stemformulier vermeld staan. Dit om te vermijden dat het louter een strijd wordt tussen twee kandidaat-praesides en om te benadrukken dat het om een verkiezing draait van een ganse lijst. De naam van de lijst wordt eveneens vermeld op de lijst die bij de voorzitter van de kiescommissie ingediend wordt. Mits akkoord van de kiescommissie kan een kandidaat-praesidiumlid op maximum twee lijsten tegelijkertijd staan. Dit kandidaat-praesidiumlid dient minstens één werkjaar, met inbegrip van het lopend werkjaar, in het bestuur de V.G.K. gezeten te hebben. Een kandidaat voor een DB-functie mag maximum op één lijst staan. Behaalt geen van de kandidaatslijsten de vereiste meerderheid, dan volgt er binnen de 14 dagen na de eerste ronde van de verkiezingen een tweede ronde tussen de twee lijsten die in de eerste ronde het hoogste aantal stemmen behaalden.
“We cannot escape the fact that we are heirs and prisoners of the past we are endeavouring to excavate, or avoid the long shadows it casts.” Walsham


Terug naar “2011-2012”
  Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

cron